Štatistický úrad Slovenskej republiky ponúka

Pre uchádzačov so záujmom podieľať sa na tvorbe a šírení štatistických informácií o celej spoločnosti založených na dôveryhodnom a kvalitnom zdroji údajov ponúkame pracovné uplatnenie pri:

  • získavaní a spracúvaní štatistických údajov z rôznych oblastí života
  • analýze vývoja makroekonomických, podnikových, demografických, sociálno-ekonomických a ekologických ukazovateľov
  • tvorbe kľúčových ukazovateľov vývoja ekonomiky ako je HDP, inflácia, zamestnanosť, nezamestnanosť
  • práci s databázami údajov a využívaní moderných metód ich analýzy (vrátane Big data, strojové učenie)
  • sledovaní a implementácii aktuálnych trendov analýzy dát a dátovej vedy
  • šírení štatistických informácií, tvorbe moderných štatistických produktov, vizualizácií, grafík
  • programovaní webových stránok a digitálnych produktov
  • práci s novými informačno-komunikačnými technológiami, vývoji nových moderných informačných systémov, kybernetickej bezpečnosti, prevádzky a podpory IKT

Zverejnené výberové konania nájdete na stránke open.slovensko.sk.