Mzdy reálne rástli len v ubytovaní a stavebníctve

BRATISLAVA – Nominálne mesačné mzdy v júni 2022 medziročne rástli vo všetkých 10 sledovaných odvetviach, no v dôsledku inflácie reálne príjem stúpol iba zamestnancom v ubytovaní a v stavebníctve.

Zamestnanosť vo väčšine odvetví rástla, ale v najväčšom sektore z hľadiska počtu zamestnancov, v priemysle, sa pokles počtu zamestnaných zdynamizoval, pričom úbytok pokračoval už štvrtý mesiac za sebou.

Predbežné dáta o zamestnanosti, ktoré poskytujú hlavne veľké podniky, v júni 2022 potvrdili medziročný rast počtu zamestnaných osôb v 8 spomedzi 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia, údaje sú predbežné a sú získavané z mesačných podnikových zisťovaní.

Nárast len v ubytovaní

Počet osôb zamestnaných v ubytovaní v júni 2022 narástol o 9,5 %, čím sa spomalilo dvojciferné tempo medziročného rastu zamestnanosti v ubytovaní z predchádzajúcich dvoch mesiacov. Napriek spomaleniu bol nárast zamestnanosti v ubytovaní najvyšší spomedzi sledovaných odvetví. V reštauráciách a pohostinstvách počet zamestnaných osôb stúpol o 8,3 %. Rast zamestnanosti nad 4 % bol tiež v informačných a komunikačných činnostiach a v dvoch zložkách vnútorného obchodu – v predaji a oprave motorových vozidiel a v maloobchode. Nižší nárast zamestnanosti (do 3 %) bol v doprave a skladovaní, stavebníctve a vo veľkoobchode. Medziročný pokles počtu zamestnaných osôb na takmer 2 % sa prejavil len v priemysle, ktorý však zamestnáva najväčší počet ľudí. Veľmi mierny pokles bol aj vo vybraných trhových službách.

V súhrne za 1. polrok 2022 zamestnanosť medziročne vzrástla v 9 z 10 sledovaných odvetví, najvýraznejšie v ubytovaní o 10,7 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,9 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 5 %. Mierny úbytok sa prejavil len v priemysle o 0,4 %.

Vývoj priemernej mzdy v SR v júni 2022

Priemerná nominálna mesačná mzda v júni 2022 medziročne vzrástla vo všetkých desiatich odvetviach ekonomiky. Dvojciferne rástli mzdy v ubytovaní (o 14,2 % na 941 eur), v stavebníctve (o  13,3 % na 926 eur) a v maloobchode (o 11,4 % na 971 eur). Najpomalšie rástli mzdy zamestnancov pracujúcich v reštauráciách a pohostinstvách (o 1,6 %). V priemysle mzdy vzrástli o 9,6 %. mzdy sú bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov Mzdy sú bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov.

Pri zohľadnení pretrvávajúceho vysokého rastu spotrebiteľských cien (inflácie) sa reálne mzdy mierne zvýšili len v dvoch z 10 sledovaných odvetví, a to v ubytovaní o 0,9 % a stavebníctve o 0,1 %. Najvýraznejší pokles reálnej mzdy o viac ako 10 % bol zaznamenaný v činnostiach reštaurácií  a pohostinstiev. Reálna mzda sa znížila o viac ako 7 %  vo vybraných trhových službách a v predaji a oprave motorových vozidiel, o viac ako  5 % v informáciách a komunikácii, doprave a skladovaní a vo veľkoobchode. V priemysle klesla o 3,2 %.

V priemere 1. polrok 2022 sa nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila najvýraznejšie v ubytovaní o 24,7 % (dosiahla 889 eur). Dvojciferne rástli nominálne mzdy aj vo všetkých zložkách vnútorného obchodu a stavebníctve. Najnižší rast nominálnej mzdy zaznamenali vybrané trhové služby o 4,8 % (1 218 eur).

V dôsledku vysokej inflácie v prvej polovici roka 2022 reálna mzda vzrástla v ubytovaní (o 12,4 %). V tomto odvetví však boli dlhodobo nízke mzdy a sektor po útlmoch počas pandémie aktuálne rieši nedostatok pracovnej sily. Reálny rast miezd do 1,3 % zaznamenal aj maloobchod a predaj a oprava motorových vozidiel. Ostatných sedem sledovaných odvetví zaznamenalo pokles reálnej mzdy, najvýraznejšie informácie a komunikácia o 4,8 % a vybrané trhové služby o 5,5 %.