Stanovisko SOPK k súčasnému hospodárstvu

Stanovisko Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory k súčasnej hospodárskej situácii z pohľadu trvalej udržateľnosti ekonomického vývoja na Slovensku.

Predstavenstvo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) po diskusii s členskou základňou považuje za potrebné vyjadriť sa k súčasnému stavu ekonomickej situácie na Slovensku nielen z hľadiska potreby riešenia aktuálnych potrieb, ale aj z hľadiska dlhodobej udržateľnosti pozitívneho vývoja nášho hospodárstva.

Ekonomický rozvoj je jednoznačne prepojený nielen s podmienkami pre podnikateľskú sféru, ale aj s rastom životnej úrovne a pocitom spokojnosti života našich občanov. Je len opakovaním už viacerých vyjadrení, že podmienky na podnikanie sa počas pandémie COVID-19 oproti predchádzajúcemu obdobiu zhoršili. Podmienky na prípadné zlepšenie situácie sú v súčasnosti narušované začínajúcou 3. vlnou pandémie, celosvetovým rastom cien energetických nosičov a, bohužiaľ, nekonzistentným konaním vlády, prípadne až jej nekonaním. Pokiaľ turbulencie na trhu cien plynu a elektrickej energie nie sú konaním vlády prakticky ovplyvniteľné, zmiernenie ich dopadu na našu ekonomiku a potláčanie následkov
pandémie je plne v jej rukách.

Hasenie súčasného veľkého množstva viditeľných problémov však nemôže byť jediným dnešným cieľom činnosti vládnej administratívy. Chceme upozorniť, že dnes nie je treba riešiť len tieto akútne problémy, ale minimálne rovnakú pozornosť treba venovať budúcnosti.

Mať jasnú predstavu, ako si Slovensko poradí s výzvami post-covidového obdobia. Príprava Plánu obnovy ako jedného z prvkov silne ovplyvňujúcich budúcnosť poukázala na to, že tu hrozí zlyhanie, ktoré bude mať v dlhodobej perspektíve za následok pretrvávanie veľkých rozdielov v kvalite života na Slovensku oproti vyspelým členom Európskej únie, ale aj stratu pozícií voči našim bezprostredným susedom.

Členovia komory vidia jednu z príčin tohto stavu v nepochopení dôležitosti vytvárania dobrých podmienok na podnikanie ako predpokladu získavania zdrojov pre hospodársky rozvoj.

Pri sledovaní správania sa vlády je zrejmé, že ak si aj problémy v niektorých oblastiach uvedomuje, nie je schopná akčných krokov na razantné zlepšenie dnešnej situácie. Pritom nie je dôležité, či je to pre nezhody v koalícii, nedostatok odbornosti alebo absenciu ekonomického pohľadu, neexistenciu vízie a s tým spojenej vedúcej línie v tejto oblasti.

Bohužiaľ, rovnako nie je schopná presvedčivo definovať potrebné reformy pre budúce obdobie a získať pre ich zavedenie celospoločenský konsenzus. Naša krajina prechádza devastáciou spoločnosti. Všetky mocenské a štátne štruktúry zaznamenávajú vysoký stupeň nedôvery zo strany občanov i podnikateľov. Sprievodným javom sú tiež odchody hlavne kvalifikovaných ľudí do zahraničia a tým aj znižovanie intelektuálnej úrovne obyvateľstva a frustrácia tých, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu odísť do zahraničia.

Negatívne spoločenské prostredie vo finále ovplyvňuje aj podnikateľský sentiment a bráni tak firmám riešiť strategické otázky. Úspešné podnikanie, súkromné aj štátne, totiž nevyhnutne vyžaduje vhodné podmienky, a to osobitne pri pôsobení na medzinárodných trhoch v podmienkach globálnej konkurencie. Všetky návrhy musia, samozrejme, akceptovať členstvo
SR v Európskej únii a existujúce rozloženie vlastníctva, ktoré je silne koncentrované v súkromných rukách a najmä u veľkých hospodárskych jednotiek v rukách zahraničného kapitálu.

Navrhujeme sústrediť sa paralelne na riešenie najzávažnejších aktuálnych ekonomických problémov a podmienok na udržanie dlhodobého ekonomického rastu. Postavenie podnikateľov vo vzťahu k vláde a vnímanie podnikateľov vo verejnosti. Politické reprezentácie dlhodobo neakceptujú skutočnosť, že príjmy verejných financií závisia v rozhodujúcej miere od výsledkov podnikateľského sektora, a to hlavne súkromného.

Verejnosť by zase mala akceptovať, že len v jedine dobre nastavených podmienkach fungujúci podnikatelia môžu pomôcť k dosiahnutiu cieľov pri vyrovnávaní životnej a príjmovej úrovne obyvateľstva v rámci EÚ. V praxi mnohí z politikov podporujú negatívny obraz podnikateľa vo verejnosti, pričom pre nich tí „najhorší“ sú tzv. „slovenskí oligarchovia“, ako keby zahraniční boli už akceptovateľní.

A aj z tohto dôvodu tak v súčasnosti na Slovensku neexistuje koncept podpory domácich podnikateľov a, naopak, práve títo sú vystavení väčšej nepriazni vládnej administratívy.

Požadujeme od vlády chápanie podnikateľského stavu ako tvorcu rozhodujúcich zdrojov pre fungovanie štátu a trvalé zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva a demonštrovanie tohto postoja aj pred verejnosťou.

Makroekonomická stabilita a verejné financie. V súčasnosti Slovensku reálne hrozí výrazné zhoršenie makroekonomickej stability, o čom svedčia ukazovatele ako výška deficitu, hrubý dlh verejných financií a ich dlhodobá udržateľnosť. Reakcie vlády sú nedostatočné, nie sú známe informácie o ohlasovanej reforme daňového a odvodového systému. Pripravovaná deregulácia cien energií sa má začať, paradoxne, v období ich rekordného rastu na trhu.

Ako okamžitú odpoveď na vysoké ceny energetických nosičov SOPK navrhuje dočasne znížiť DPH pre výrobné spoločnosti, využiť prostriedky získané za predaj emisných povoleniek pre podnikovú sféru rovnako ako prostriedky získané ako mimoriadny odvod sieťových odvetví. Pozastaviť, resp. rozložiť na dlhšie obdobie nákupy vojenskej techniky, striktne ich spojiť s offsetovými programami.

SOPK požaduje od vlády jasnú dlhodobú predstavu o riešení problémov v oblasti makroekonomickej stability, ozrejmiť zámer daňovej a odvodovej politiky do konca volebného obdobia a zároveň vrátiť proces prípravy rozpočtu do transparentnej podoby.

SOPK takisto požaduje dlhodobú a jasnú koncepciu pri stanovovaní cien elektrickej energie a energetických nosičov, stanovenie pravidiel pri angažovanosti štátu pri zabezpečení cien, tak aby neboli likvidačné pre podniky pôsobiace na Slovensku.

Využívanie zdrojov EÚ je jednou z najväčších slabín Slovenska pri porovnaní napríklad s krajinami V4. Podmienky ich čerpania treba zmeniť tak, aby situácia bola porovnateľná napríklad s Poľskom, odstrániť byrokratické prekážky často idúce nad rámec pravidiel EÚ.

Okrem byrokracie je vážnym problémom samotná implementácia využitia zdrojov EÚ, a to na úrovni verejnej i štátnej správy. Na Slovensku totiž nemáme vytvorené implementačné jednotky, efektívne štruktúry, ktoré by pri čerpaní zdrojov EÚ mali pomôcť. To je problém pri čerpaní eurofondov a bude to problém aj pri Pláne obnovy.

Príprava legislatívy a reálne právne prostredie na Slovensku. Pri zlepšovaní vymožiteľnosti práva si súčasné vládne zastúpenie zvolilo ako prioritu potlačenie korupcie a nastavenie transparentného prostredia. Je možné konštatovať, že sa v tejto oblasti dosiahol určitý pokrok, problematickým sa môže javiť v niektorých prípadoch používanie neštandardných praktík. Reforma súdnictva len minimálne reflektovala požiadavky na zlepšenie práce súdov z pohľadu podnikateľskej sféry, čiže zrýchlenie konaní a zvýšenie predvídateľnosti rozhodovania. Jednoznačným problémom je zavádzanie novej alebo novelizovanej legislatívy prostredníctvom nadužívania poslaneckých návrhov, prílepkov k iným zákonom a až zneužívaním inštitútu skráteného legislatívneho konania.

Pritom sa pri príprave novej legislatívy stanoviská podnikateľských organizácií rešpektujú len okrajovo. Ani po jeden a pol roku činnosti novej vládnej garnitúry nie je vidieť citeľné zrýchlenie a
skvalitnenie činnosti súdov zaoberajúcich sa obchodnými prípadmi. SOPK preto požaduje predložiť predstavu MS SR o konkrétnych legislatívnych zámeroch do konca volebného obdobia, ktoré budú mať vplyv na podnikateľské prostredie, a osobitne tých, ktoré majú predpoklad ho zlepšiť. Jednoznačne SOPK tiež požaduje ukončenie praxe využívania „neštandardných“ postupov pri úpravách alebo schvaľovaní novej legislatívy.

Oblasť dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily, kvalita vzdelávania, zdravotníctva, postoj k preceňovaniu environmentálnej problematiky a vytváranie modernej infraštruktúry. Odstránenie byrokratických prekážok pri zamestnávaní kvalifikovanej pracovnej sily z krajín majúcich obdobné kultúrne a pracovné prostredie je jedným z predpokladov eliminácie jej nedostatku, navyše je dosiahnuteľné v pomerne krátkom čase. Umožní to riešenie problémov nenaplnenia požadovaných stavov personálu v zdravotníctve, v niektorých IT profesiách, vodičov atď.

V oblasti vzdelávania absentuje jasná predstava, a vôbec už vôbec nie je reformný zámer na skvalitnenie celého systému vzdelávania s cieľom aspoň zastaviť úpadok jeho kvality. Pandémia COVID-19 a jej priebeh plne poukázali na veľmi nevyhovujúci stav pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a manažmentu zdravotníctva ako takého. Odvetvie dlhodobo zápasí s odchodom vysokokvalifikovaných odborníkov do zahraničia a klesajúcim záujmom o toto povolanie či s nedostatočne moderným vybavením zdravotníckych zariadení.

Nepriaznivý vplyv na podnikateľské prostredie má aj nekritické preberanie postojov a opatrení v oblasti životného prostredia bez ohľadu na ekonomické dopady. Vládne orgány pritom vzali na seba záväzky voči EÚ pri presadzovaní ekologických projektov, napríklad výstavbu siete nabíjacích staníc pre elektromobilitu, ale prakticky bez prepočtov reálneho dopadu na ekonomiku.

Pri skvalitňovaní súčasnej dopravnej infraštruktúry a realizácii nových projektov, či v oblasti diaľničnej a cestnej dopravy, alebo dostupnosti moderných foriem využívania IT a iných prejavuje vládna exekutíva až bezradnosť. Slovenská verejná správa je pritom podľa viacerých ukazovateľov jedna z najmenej efektívnych v rámci EÚ. Mala by sa zefektívniť a skvalitniť, cestou k tomu je, že zásadne zvýši využívanie IT.

SOPK požaduje uľahčiť v krátkom čase získavanie kvalifikovanej pracovnej sily zo zahraničia, vytypovať profesie, pre ktoré bude uľahčený a maximálne zjednodušený prístup na náš trh práce.

V oblasti vzdelávania požaduje jasnú a konkrétnu predstavu krokov vedúcich k zastaveniu úpadku celého systému a urýchlené začatie odbornej diskusie o reformných krokoch pri jednotlivých stupňoch vzdelávacieho systému.

Covid vaccine (Photo/iStock)

Aj vo svetle priebehu pandémie žiada komora uskutočnenie krokov vedúcich k skvalitneniu jednotlivých činností zdravotného systému. Prípravu krokov vedúcich ku skvalitnení životného prostredia je nevyhnutné prepojiť s analýzou reálnych možností domácej ekonomiky, preferovať opatrenia prinášajúce riešenia pri minimálnych vynaložených nákladoch a opierať ich o relevantné odborné argumenty, a nie o vyhlásenia s prvkami ekopopulizmu.

Pri realizácii diaľničných a cestných projektov SOPK navrhuje realizovať aj dočasné mimoriadne opatrenia prinášajúce čo najrýchlejší efekt pri ich realizácii. Jednoduchšie povedané, začať používať zdravý rozum a nebáť sa prijímať odvážne manažérske rozhodnutia ako napríklad v minulosti pri výstavbe Vodného diela Gabčíkovo.

V každom období a pre rozvoj každej krajiny a spoločnosti – a Slovensko nie je výnimkou – je dôležité rozhodovať na základe odbornosti, a nie politicky a populisticky.