ŠÚ SR: rast cien tovarov a služieb bol v marci 1, 4 %

BRATISLAVA – V marci 2021 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 1,4 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 1,6 % a čistá inflácia hodnotu 2,3 %. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

V marci oproti februáru úhrnnú infláciu ovplyvnila jadrová inflácia 0,20 percentuálneho bodu (p. b.),  nepriame dane 0,30 p. b. a regulované ceny úhrnnú infláciu neovplyvnili. Jadrovú infláciu ovplyvnili ceny potravín -0,04 p. b. a čistá inflácia 0,25 p. b.

Aký je rozdiel medzi medzi percentom a percentuálnym bodom?

V prvom rade treba uviesť, že tieto dva pojmy nie sú identické a nemožno ich zamieňať. Percento (%) je stotina z celku. Je to spôsob, ako vyjadriť časť celku, teda zlomok,  pomocou celého čísla. Napr. 60/100 sa rovná 60 %.

Percentuálny bod je jednotka aritmetického rozdielu dvoch hodnôt udaných v percentách. Napr. pokles z 8 % na 7 % znamená pokles o jeden percentuálny bod. Jeden percentuálny bod má 100 bázických bodov.

Bázický bod je stotina z percentuálneho bodu. Napr. zvýšenie z 3 % na 3,25 % znamená zvýšenie o 0,25 percentuálneho bodu alebo o 25 bázických bodov.

V trhovej ekonomike sa môžu ceny tovarov a služieb kedykoľvek meniť. Niektoré ceny rastú, iné zasa klesajú. O inflácii hovoríme vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nie len k rastu cien jednotlivých položiek. To znamená, že za jedno euro sa toho dá kúpiť menej ako v minulosti, resp. euro má menšiu hodnotu ako kedysi.

Jadrová inflácia kvantifikuje mieru rastu cenovej hladiny na neúplnom spotrebnom koši. Spotrebný kôš je očistený od vplyvu regulovaných cien, zmien nepriamych daní a dotácií. Národná banka Slovenska od 1. januára 2000 okrem celkovej inflácie vyhodnocuje aj jadrovú infláciu.

Čistá inflácia je pojem z oblasti merania inflácie používaný na Slovensku od 1. januára  2000.  Na Slovensku je definovaná ako príspevok sektora obchodovateľných tovarov bez potravín a sektora trhových služieb k celkovej miere inflácie.

Čistá inflácia = ceny takzvaných ostatných obchodovateľných tovarov + ceny trhových služieb = celková inflácia – ceny potravín + regulované ceny.

Na Slovensku sa čistá inflácia odlišuje od jadrovej inflácie, ktorá je na Slovensku definovaná takto: jadrová inflácia = celková inflácia – regulované ceny + vplyvy zmien nepriamych daní a dotácií.