SR vyhrala súdny spor s firmou Muszynianka

BRATISLAVA – Slovenská republika vyhrala medzinárodnú arbitráž s poľskou firmou Muszynianka podľa Dohody o ochrane a podpore investícií medzi Slovenskou a Poľskou republikou.

Predmetom sporu bola otázka využívania minerálnej vody z prameňov nachádzajúcich sa v slovenskej obci Legnava, ktorá mala byť prepravovaná prostredníctvom potrubia do Poľska a fľaškovaná v poľskej obci Muszyna. Žalobca požadoval od Slovenskej republiky vyplatenie náhrady škôd vo výške takmer 170 miliónov EUR z dôvodu, že novela Ústavy Slovenskej republiky regulujúca vývoz nebalenej vody (článok 4 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky) je v rozpore s medzinárodným právom.

Arbitrážny tribunál potvrdil, že regulácia zavedená novelou Ústavy Slovenskej republiky  nie je arbitrárna a žiadnym spôsobom nepredstavuje porušenie bilaterálnej investičnej dohody. Rozhodnutie arbitrážneho tribunálu vytvára dôležitý precedens aj pre ostatné štáty EÚ, nakoľko deklaruje, že Slovenská republika má právo v plnej miere ochraňovať svoje prírodné zdroje. Z hľadiska právnej teórie ide zas o precedens týkajúci sa vyvodzovania zodpovednosti za škodu. Slovenská republika teda obhájila legalitu a proporcionalitu prijatej novely. Arbitrážny tribunál nepriznal ani oprávnenosť žalobcových údajných legitímnych očakávaní na vydanie povolenia na využívanie minerálnej vody, ani na uskutočnenie projektu ako takého. Formálne síce bolo priznané porušenie spravodlivého a rovného zaobchádzania (tzv. fair and equitable treatment) vo vzťahu k správnemu konaniu vo veci vydania povolenia na využívanie minerálnej vody, avšak bez ohľadu na toto porušenie plánovaný projekt vývozu minerálnej vody do Poľska aj tak nemohol byť žalobcom v konečnom dôsledku realizovateľný a preto toto porušenie nemohlo mať za následok ani vznik akejkoľvek škody žalobcu.

Slovenskú republiku v spore zastupoval interný tím Ministerstva financií Slovenskej republiky spolu s advokátskou kanceláriou Squire Patton Boggs LLP.