Sociológia verejnej mienky – obmedzia sa kontakty

BRATISLAVA  –  Výrazná väčšina ľudí na Slovensku deklaruje snahu obmedziť návštevy počas vianočných sviatkov. To je ďalšie zo zistení výskumu Ako sa máte, Slovensko?  Iniciovalo ho Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame.

Z výsledkov sociologického výskumu je zrejmé, že už po ohlásení prvého plánu na relatívne mierny lockdown väčšina respondentov deklarovala snahu obmedziť stretávanie sa počas vianočných sviatkov. Až 28,1% respondentov povedalo, že Vianoce strávia len s členmi svojej domácnosti a ďalších 39,7% respondentov deklarovalo plán obmedziť stretávanie sa len na blízkych príbuzných. Od začiatku epidémie sme konfrontovaní s väčšími alebo menšími obmedzeniami stretávania sa.

Len menšia časť respondentov (14 %) odpovedala, že sa tento rok v stretávaní so známymi a príbuznými nebude obmedzovať. Sú to častejšie mladší respondenti a respondenti, ktorí sa necítia byť ohrození epidémiou koronavírusu. Obmedziť sa neplánujú ani tí, čo v súvislosti s riešením epidémie koronavírusu nedôverujú vedeckým inštitúciám na Slovensku a ľudia nespokojní s krokmi vlády pri zvládaní epidémie. Na druhej strane, Vianoce stráviť len s členmi svojej domácnosti plánujú častejšie starší respondenti.

Od začiatku epidémie sme konfrontovaní s väčšími alebo menšími obmedzeniami stretávania
sa. Ako plánujete stráviť tohtoročné Vianoce? (v  %)

Možné odpovede respondentov vo výskume: Všetci respondenti Veľké obavy z vírusu Malé obavy z vírusu
V stretávaní so známymi a príbuznými sa nebudem obmedzovať 14 9,1 30
Určite sa stretnem s menej príbuznými a známymi, ale spoločenské kontakty úplne neobmedzím 18,2 15,8 17,4
Stretávanie obmedzím na blízkych príbuzných 39,7 40,6 27,4
Vianoce strávim iba s členmi mojej domácnosti (sám/a) 28,1 34,5 25,3

Prameň.: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied.

Výskum obsahoval aj otázku, či sa pred stretnutím s príbuznými plánujú ľudia otestovať na ochorenie COVID-19. Spomedzi tých, čo Vianoce neplánujú stráviť len s členmi vlastnej domácnosti sa určite, alebo skôr plánuje dať otestovať 29,5 %. Otestovať sa pred návštevou príbuzných neplánujú ľudia, ktorí sa koronavírusu neobávajú a tí, ktorí neschvaľujú kroky vlády pri riešení koronakrízy.

Vo verejnosti celkovo mierne prevažujú obavy zo zhoršenia epidemiologickej situácie počas Vianoc. K názoru, že Vianoce situáciu s koronavírusom zhoršia sa úplne alebo čiastočne prikláňa 37,1% respondentov. Naopak, 33,4% respondentov predpokladá, že Vianoce situáciu s epidémiou nezhoršia. Respondenti, ktorí očakávajú zhoršenie situácie počas Vianoc výrazne častejšie plánujú stráviť Vianoce len s členmi svojej domácnosti a tiež sa výrazne častejšie plánujú dať pred návštevou blízkych otestovať.

„Výskum potvrdil súvislosť medzi pocitom ohrozenia a opatrným správaním sa počas vianočných sviatkov. Respondenti deklarujúci vysokú mieru obáv z koronavírusu výrazne častejšie plánujú obmedziť spoločenské kontakty počas sviatkov. Vzhľadom na odlišnú nebezpečnosť vírusu pre rôzne vekové kategórie je nádejné zistenie, že starší respondenti plánujú, bez ohľadu na mieru obáv, sviatky častejšie stráviť len s členmi domácnosti. Na druhej strane, relatívne často vyslovované plány na preventívne otestovanie sa pred návštevou príbuzných a známych naznačujú zvýšenú záťaž testovacích miest.“ hovorí Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

„To, či sa podarí počas Vianoc obmedziť šírenie koronavírusu závisí v tejto chvíli od správania ľudí a od individuálnej zodpovednosti každého z nás. Preto je pozitívne, že vyše dve tretiny respondentov plánujú obmedziť mobilitu, a takmer tretina sa plánuje pred návštevou príbuzných otestovať. Zároveň sa opäť potvrdzuje, že opatrné správanie ľudí súvisí aj so spokojnosťou s tým, ako vláda manažuje pandémiu“, dodáva Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.