Slovenská asociácia finančníkov má 25 rokov

BRATISLAVA – Slovenská asociácia finančníkov (SAF) si  pripomenula 25. výročie svojho založenia. Vyplýva to z informácii na jej webovej stránke.

SAF je od roku 1996 rešpektovanou profesijnou asociáciou, ktorá združuje odborníkov v oblasti financií. Členmi sú finanční riaditelia, daňoví odborníci, audítori, treasureri, štatutári, či akademici. Prezidentom SAF je Andrej Révay.

Prispieva k upevneniu stavovskej cti finančníkov, posilňuje postavenie a autoritu finančných manažérov. Zároveň upevňuje ich vzájomnú solidaritu a spoluprácu.

Sleduje nové trendy a meniace sa postavenie finančníkov vo firmách i národnej ekonomike a tomu prispôsobujeme koncepciu svojej činnosti, vzdelávania a spolupráce.

Otvorene diskutuje s akademickými inštitúciami, profesijnými združeniami a zahraničnými partnermi.

Našim cieľom je spájať finančných odborníkov so zámerom usmerňovať vznikajúcu legislatívu v slovenskej a európskej ekonomike.

Chceme úzko spolupracovať s vládnymi a štátnymi inštitúciami a navrhovať zmeny zákonov v prospech podnikateľskej verejnosti a občanov SR.

Plánujeme vzdelávať finančníkov, organizovať semináre, konferencie a vydávať odborné publikácie. Umožňujeme členom získať celosvetovo uznávané profesijné certifikáty.

Chce vytvoriť podnetnú platformu na formálnu aj neformálnu diskusiu odborníkov.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.