Školský rok prináša aj „drahé“ detské výtržnosti

BRATISLAVA – Krádeže či poškodenia cudzieho majetku v škole dokážu spôsobiť vysoké finančné škody.

Pomôcť môže poistenie, pozor však na jeho nastavenie. Vážne úrazy, rozbité okná, zničená maľovka, či akákoľvek škoda na cudzom majetku, ale napríklad aj strata cenných vecí a krádeže. To je len malý výpočet výtržností, ktorým sa ani v škole, najmä cez
prestávky, nedá vyhnúť.

Takéto výtržnosti však zároveň dokážu spôsobiť významné finančné škody a výrazne zasiahnuť rodinný rozpočet. Čo v takých prípadoch robiť? Stačí poistiť žiaka?

„V prípadoch poškodenia školského majetku špeciálne poisťovať dieťa nemá zmysel a ani sa to nedá. Ide totiž spravidla o zodpovednosť za škody spôsobené škole. Túto zodpovednosť vždy nesie na svojich bedrách zákonný zástupca dieťaťa, ktoré škodu spôsobilo,“ upozorňuje Pavol Michalec, garant pre neživotné poistenie Universal maklérsky dom. Tá patrí k najväčším maklérskym spoločnostiam pôsobiacim na slovenskom trhu. Ako sa teda ochrániť, aby vás výčiny dieťaťa finančne nezruinovali?

Domácnosť je základ

Hoci špeciálne poistiť dieťa pre prípad poškodenia školského majetku sa nedá, základom je jednak rodičovské vedenie dieťaťa k tomu, aby si uvedomovalo svoje počínanie a konalo uvážene, a jednak uzavretie poistenia zodpovednosti členov domácnosti. Toto poistenie je štandardnou súčasťou poistenia domácnosti a kryje aj poškodenia školského majetku neopatrnosťou dieťaťa.

„Každá škola by pritom mala mať okrem poistenia svojho majetku poistenú aj zodpovednosť za škody. Poistná zmluva by mala byť dojednaná tak, aby kryla zodpovednosť za škody spôsobené žiakmi na cudzom majetku, ale aj škody na zdraví spôsobené počas vyučovania, aj mimo neho.

Spravidla by sa krytie malo týkať škôd spôsobených na všetkých vzdelávacích aj mimoškolských aktivitách organizovaných školou,“ podotýka Pavol Michalec. Pokiaľ ide o výluky, vylúčené sú škody, za ktoré škola nezodpovedá. Aj preto je dobré čo najskôr zistiť, či má škola poistenie majetku aj poistenie zodpovednosti za škody, a čo pod to spadá.

Pozor na krádež vecí

Pokiaľ je dieťaťu v škole, na výlete, exkurzii, či počas športového výcviku alebo súťaže odcudzená bežne používaná a potrebná vec, ako napríklad ošatenie, prezuvky, obuv, okuliare, školská taška, či zdravotné pomôcky, nesie škola v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní za takéto škody zodpovednosť a môžu byť nahradené z jej poistenia zodpovednosti. „To sa však netýka strát drahých a cenných vecí žiakov, ako sú napríklad mobilné telefóny a iná elektronika. Tieto sú z krytia školskou zodpovednostnou poistkou vylúčené, pokiaľ nie sú používané v rámci vyučovacieho procesu,“ prízvukuje Pavol Michalec. Možnosťou pre vás je špeciálne poistenie vecí žiakov, no ako podotýka odborník, v dnešnej dobe toto poistenie neponúka každá poisťovňa, a ak, je to skôr doplnok k úrazovému poisteniu žiakov.

Za úraz je zodpovedný vinník

„Za spôsobený úraz niekomu inému je vždy zodpovedný vinník, v prípade dieťaťa sa zodpovednosť bežne prenáša na jeho zákonného zástupcu,“ upozorňuje Pavol Michalec. Pokiaľ by sa však takýto úraz stal v škole počas vyučovania vrátane prestávok, na výlete, exkurzii alebo školskom športovom výcviku či súťaži, zodpovednosť nesie škola. „Tu chcem upozorniť na fakt, že napríklad počas cesty do a zo školy škola za úrazy alebo vecné škody spôsobené jej žiakmi nezodpovedá. Pre takéto prípady je nutné mať uzatvorené individuálne úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti členov domácnosti,“ spresňuje odborník Universal maklérsky dom.

Ak by pritom došlo k poistnej udalosti na kultúrnom či športovom podujatí v rámci školského procesu, no mimo školy, napríklad by sa žiačik zranil pri športovom zápolení počas reprezentácie školy na Slovensku alebo v zahraničí, o poistné plnenie by ste neprišli. Poistné nároky zo zodpovednostného poistenia by boli vyplácané nie poistníkovi, v tomto prípade škole, ale priamo poškodenému. „Popri zranenom je to spravidla jeho zdravotná poisťovňa, v prípade nutnosti čerpania OČR alebo nebodaj invalidity zraneného aj sociálna poisťovňa. V prípade vecnej škody je to majiteľ poškodenej veci,“ vysvetľuje Pavol Michalec.

Pre prípady účasti žiakov na kultúrnych či športových podujatiach pritom školy obvykle uzatvárajú samostatné úrazové poistenia, no zodpovednosti ich to nezbavuje. „Na jej krytie je potrebné už vyššie spomínané zodpovednostné poistenie,“ dodáva odborník. V prípade aktivít vykonávaných v zahraničí je okrem toho potrebné, aby škola uzatvorila cestovné poistenie pre všetkých účastníkov, teda žiakov
aj pedagógov.