Schumpeter: inovácie vyvolajú ekonomický rast

Joseph Schumpeter je zakladateľom teórie inovačného podnikania. Centrom cyklického vývoja  ekonomiky, keď sa rast strieda s poklesom a vytvárajú kolísajúcu sínusoidu, sa stal podnikateľ – inovátor.

Už v svojej prvej práci Teória ekonomického rozvoja (Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung) z roku 1912 považoval za stredobod ekonomickej analýzy tie vnútorné zdroje, ktoré „vyhadzujú do vzduchu“ rovnováhu trhového systému v jeho samotnom vnútri. Týmito novými faktormi sa stávajú nové výrobné kombinácie, ktoré určujú dynamické zmeny v ekonomike.

Joseph Alois Schumpeter ( 1883 – 1950) bol významný rakúsky a americký ekonóm, ktorý sa narodil na Morave. Teoretik antiimperializmu. V rokoch 1919 – 1920 bol ministrom financií Rakúska.

Bol profesorom na viacerých univerzitách Rakúsko-Uhorska a od roku 1932 v Harvarde. Vo Viedni ako profesor nikdy nepôsobil, hoci sa o to celý život usiloval.

Zaoberal sa teóriou spoločenských a inštitucionálnych zmien, najmä teóriou hospodárskeho rozvoja, dynamiky a štrukturálnych zmien trhovej ekonomiky. Bol prívržencom matematicko-funkčného smeru teórie hraničnej užitočnosti, autor teórie samolikvidácie kapitalizmu, teórie inovácie, vypracoval vlastnú teóriu úroku. Bol dôsledným zástancom evolucionizmu.

Podstatné nové kombinácie ekonomických faktorov sú podľa Josepha Schumpetera nasledovné fenomény. Je to vytvorenie nového výrobku. Okrem neho je to nová technológia výroby. K nim sa pridáva nová organizácia výroby. Za ňou môže nasledovať vyhľadanie nových trhov. Poslednou novinkou môžu byť nové zdroje surovín.

Komercionalizácia

Nové kombinácie výrobných faktorov dostali pomenovanie inovácie. V terminológii Schumpetera nie je “inovácia” synonymom slova “vynález”, pretože podnikateľská činnosť súvisí s využívaním už existujúcich finančných prostriedkov a nie s vytváraním nových. Podľa Josepha Schumpetera je niečo nové v oblasti techniky a technológie vynálezom, a ak sa začne s ním podnikanie,  je to už inovácia.  V súčasnosti sa používa definícia, podľa ktorej sú komercionalizované výsledky výskumu inováciou.

Joseph Schumpeter sa však domnieva , že dostupnosť týchto prostriedkov predstavuje všetky “mŕtve” možnosti (potenciál). Potrebujeme inovatívnu činnosť niekoho iného, ​​pripravujeme cestu pre nové. Joseph Schumpeter považoval podnikateľa – inovátora  za takú aktívnu osobu, ktorej úlohou je realizovať novú kombináciu výrobných faktorov. Podnikateľ je hlavnou témou. Je to vďaka jej aktívnemu technickému pokroku a hospodárstvo je motivované rozvíjať sa.

Inovácie, sú  podľa Josepha Schumpetera, jadrom konkurenčnej  súťaže. Inovácie ponúkajú príležitosť zmeniť nielen technológiu a produkty, ale tiež ovplyvniť štruktúru dopytu, podmienky tvorby nákladov a cien.

Joseph Schumpeter nazval konkurenciu stimulovanou túžbou po zisku na úkor výhod vo výrobných nákladoch a kvality samotného výrobku “efektívnej súťaže”.

Monopol

V koncepcii spoločnosti Schumpeter s inováciami existuje aj monopol nového typu.  Monopol, ktorý je dôsledkom inovácií, nazýva Schumpeternas efektívne. Monopolný zisk získaný inovátormi je motiváciou a odmenou za inovácie. Súčasne veľké zisky  efektívneho monopolu, na rozdiel od bežných monopolných veľkých ziskov, zmiznú, keďže inovácie, akonáhle sa používajú, sa rozšíria do celého hospodárstva.

Dôležitú úlohu pri štúdiu vnútorných faktorov ekonomického rastu Schumpeter považoval úver, ktorý považuje za základnú podmienku pre využitie existujúcich faktorov na vytvorenie nových výrobných kombinácií. Pre inovatívnych podnikateľov, ktorí majú k dispozícii výrobné prostriedky, musia použiť bankový úver. Banky “robia” peniaze pre inovátorov. Pôsobia ako nevyhnutní sprostredkovatelia túžbou inovovať a možnosťou tak urobiť. Poplatok za poskytnutie takýchto príležitostí je percento, akou je cena zaplatená za nadobudnutie nových výrobných síl.

Joseph Schumpeter spája cyklické formy hospodárskeho rozvoja a obchodných cyklov s inováciami a podnikateľskými aktivitami.

Vynálezy a cykly

Rakúsko-americký ekonóm odvodzuje existenciu hospodárskych cyklov od obdobia zavedenia vynálezov. Každá inovácia spôsobuje vlnu imitácií, ktoré sa odlišujú vo všetkých smeroch. Mnohé z týchto vĺn sa od seba odlišujú, sú na sebe navzájom napijené a takéto pohyby (pri súčte všetkých vĺn) nemôžu byť hladké a jednotné. Vytvára obdobia všeobecného oživenia, ktoré môžu byť nahradené obdobiami všeobecného poklesu. To znamená, že ako náhle jeden pokročilý podnikateľ prekoná technologické a finančné ťažkosti a otvára nové spôsoby, ako dosiahnuť zisk, ostatní ho rýchlo nasledujú. Na konci obdobia prekvitania sa celé hospodárstvo dostáva do neporiadku. Toto je podstatou prístupu Schumpetera k analýze ekonomických cyklov. Príčinou hospodárskej krízy je panika spojená s ukončením hospodárskeho rozmachu, ktorá zdôrazňuje ústredný psychologický motív pri vysvetľovaní tohto ekonomického fenoménu.

Okrem iného. Schumpeter navrhli koncept takzvanej “trojkruhovej schémy” ekonomickej dynamiky, v rámci ktorej sa skombinovali polstoročné cykly N. D. Kondratieva, desiaťroňé cykly K. Juglara a dvojročného cyklu J. Kitchina. Popísal ich vzťah a dospel k záveru, že dlhší cyklus nevyhnutne zahŕňa kratšie obdobia vývoja, výsledkom čoho je, že “rozpätie každej dlhšej vlny vytvára blízkosť k rovnováhe pre vlnu nasledujúcej objednávky”. V tomto prípade je hlavnou hybnou silou cyklickosti inovačná aktivita podnikateľov. Toto sa prejavuje pri zavádzaní nových technológií a nových formách organizácie výroby. A následne – vo vzhľade nových produktov a otvorenie nových trhov. Široké šírenie inovácií spôsobuje nárast produkcie a nasledujúca recesia (depresia) pôsobí ako druh adaptácie ekonomického života na zmenené podmienky, ktoré vytvára ekonomického kruhového obratu.

Pri skúmaní ekonomických zmien vo výrobných faktoroch I. Schumpeter ponúkol schematický obraz komplexného cyklického modelu. Impulz k rozvoju prinášajú nielen vonkajšie faktory, ale aj vnútorné faktory, ktoré zvnútra “vyhodia do vzduchu” rovnovážny trhový systém (ekonomický cyklus).

(Text vznikol v rámci grantu Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu VEGA 1/0246/16)