S veľvyslancom Uzbekistanu, jeho excelenciou pánom Abatom Fajzullajevom o nadchádzajúcom ústavnom referende v  krajine

Vážený pán veľvyslanec, 30. apríla 2023 sa v Uzbekistane uskutoční dôležitá politická udalosť – celoštátne ústavné referendum. Mohli by ste nám, prosím, povedať, aké faktory a dôvody viedli k ústavnej reforme vo vašej krajine?

Od roku 2016 sa Uzbekistan pod vedením prezidenta Šavkata Mirzijojeva pustil do ambicióznych reforiem zameraných na zabezpečenie skutočnej politickej a hospodárskej modernizácie. Hlavný cieľ je zrejmý – vybudovať sekulárny, demokratický štát založený na právnom štáte, otvorenej občianskej spoločnosti a sociálne orientovanom trhovom hospodárstve.

Bezpochyby mení politické prostredie v celej Strednej Ázii a bude mať vplyv aj ďaleko za jej hranicami.
Ľudské práva a slobody sa stali najvyššou prioritou štátnej politiky. Spoločnosť sa reformami prebudila, ľudia pocítili angažovanosť a vykazujú najvyššiu mieru skutočnej politickej účasti.

Hlavným cieľom ekonomického aspektu reforiem je obmedziť priame zásahy štátu do ekonomiky prostredníctvom liberalizácie, podpory podnikania, zlepšenia investičného prostredia. Začal sa program rozsiahlej privatizácie. Denacionalizovaných bolo viac ako 900 štátnych podnikov. Začali sa pozemkové reformy.

V ekonomike nastali určité pozitívne štrukturálne zmeny: výrazne sa zvýšila produkcia s pridanou hodnotou. Podiel priemyslu sa zvýšil o 10 % a prekročil 34 % HDP. Výsledkom je, že za posledných päť rokov ekonomika vzrástla o 24 percent. Zahraničné investície sa zvýšili 4,6-násobne, z 2,4 miliardy USD v roku 2017 na 11,1 miliardy USD v minulom roku.

Podpora podnikania bola otázkou najvyššej priority: Uzbekistan si v indexe ekonomickej slobody polepšil o 44 bodov. Svetová banka vo svojej výročnej správe Doing Business zaradila krajinu do zoznamu 20 najreformnejších štátov. Výsledkom je, že počet malých podnikov sa za posledných päť rokov zdvojnásobil.

Prezident Mirzijojev inicioval systémový regionálny dialóg na vysokej úrovni. Umožnil vytvoriť v Strednej Ázii zásadne novú politickú atmosféru a bol vysoko ocenený svetovým spoločenstvom.

Hlavným cieľom novej regionálnej politiky Taškentu je premeniť Strednú Áziu na zónu stability a trvalo udržateľného rozvoja, vytvoriť atmosféru dôvery, vzájomného rešpektu a dobrého susedstva. V súčasnosti sa skončila fáza 1.0 reforiem, ktorá súvisí s počiatočnou základnou transformáciou. Teraz sa začína etapa 2.0, ktorá prinesie zásadnú a hĺbkovú demokratizáciu.

Preto sa začala ústavná reforma zameraná na vytvorenie pevného právneho základu pre dlhodobý rozvoj. Nová ústava zlepší systém kontroly a rovnováhy medzi jednotlivými zložkami moci na všetkých úrovniach. Tento proces pomôže uskutočniť ďalšiu decentralizáciu a zvýšiť úlohu a význam parlamentu.

Aké sú hlavné zmeny a doplnenia ústavy a ako sú do tohto procesu zapojení občania?

Minulý rok sme vytvorili osobitnú komisiu, ktorá sa zaoberá reformou ústavy. Uskutočnila sa celoštátna diskusia a od občanov sme dostali viac ako 220 000 návrhov na zmeny a doplnenia súčasnej ústavy, z ktorých každý štvrtý je premietnutý do konečného návrhu zákona.
V priebehu minulého roka komisia dôkladne analyzovala viac ako 400 medzinárodných dokumentov a rozhodnutí prijatých OSN, OBSE, ŠOS, Európskou úniou a ďalšími organizáciami a ústavy takmer 190 krajín. Návrh ústavného zákona opakovane prerokovali medzinárodní experti a odborníci.

Výsledkom bolo rozhodnutie stanoviť nový postulát, ktorým je “osoba – spoločnosť – štát” ako základ štátneho zriadenia v Novom Uzbekistane namiesto predtým prijatého princípu “štát – spoločnosť – osoba”.

Hlavnou prioritou reformného procesu bolo posilnenie záruk pokrývajúcich základné osobné práva a slobody občanov krajiny. S týmto cieľom nový text stanovuje, že ľudské práva a slobody patria každému od narodenia, vrátane slobody prejavu, médií a zhromažďovania. Nejasnosti vo vzťahu osoby k štátnym orgánom sa budú vykladať v prospech osoby.

Nútená práca vrátane detskej práce a tiež trest smrti budú ústavne zakázané. Dokument tiež posilní zásady habeas corpus.

Pokiaľ ide o hospodárstvo, ústavné zmeny podporujú spravodlivú hospodársku súťaž, ochranu súkromného vlastníctva a rozvoj priaznivého investičného a podnikateľského prostredia.
Vláda je teraz zodpovedná za zabezpečenie udržateľného hospodárskeho rastu, makroekonomickej stability a realizáciu opatrení na zníženie chudoby, vytvorenie dôstojných životných podmienok a zabezpečenie potravinovej bezpečnosti.

Okrem toho nový návrh posilňuje výkonné právomoci zákonodarnej komory parlamentu z 5 na 12, výlučné právomoci Senátu sa zvýšia zo súčasných 14 na 18. Tento proces pomôže zvýšiť úlohu a význam parlamentu.
Rozsah zmien možno merať v číslach: V navrhovanej novej ústave je 155 článkov v porovnaní so 128 článkami v súčasnom dokumente; 434 noriem v porovnaní s 275 normami v súčasnosti; a počet konkrétnych ustanovení o ľudských právach a slobodách sa viac ako strojnásobil. Zmenilo sa 65 percent súčasnej ústavy. Dokument nie je len zmenenou a doplnenou ústavou, ale v skutočnosti je obnovenou ústavou.

Vaša excelencia, ďakujem vám za tento informatívny rozhovor. Dúfame, že prebiehajúca ústavná reforma poslúži na dosiahnutie cieľov ďalšej demokratizácie krajiny a zlepšenia blahobytu a prosperity obyvateľstva. Prajeme Vám veľa šťastia v nadchádzajúcom referende!