Ruská federácia obmedzila v noci vstup cudzincov

BRATISLAVA –  V zmysle nariadenia vlády Ruskej federácie zo 16. marca 2020 č. 635-r,  00:00 miestneho času, hraničná služba Federálnej bezpečnostnej služby Ruskej federácie s účinnosťou od 18. marca 2020 do 00:00 miestneho času 1. mája 2020,   obmedzuje  vstup cudzích štátnych príslušníkov a osôb bez štátnej príslušnosti do Ruskej federácie , vrátane osôb prichádzajúcich z územia Bieloruskej republiky.

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na akreditovaných alebo určených zamestnancov diplomatických misií a konzulárnych úradov zahraničných štátov v Ruskej federácii, medzinárodné organizácie a ich zastúpenia, iné oficiálne zastúpenia zahraničných krajín v Ruskej federácii, ako ani na  ich rodinných príslušníkov; vodičov automobilov medzinárodnej automobilovej dopravy, posádky lietadiel, posádky námorných a riečnych plavidiel, na vlakové a lokomotívne brigády medzinárodnej železničnej komunikácie; na členov oficiálnych delegácií a osoby, ktoré majú diplomatické a  služobné víza, ako aj súkromné ​​víza udelené v súvislosti so smrťou blízkeho príbuzného; nevzťahujú sa na  osoby s trvalým pobytom na území Ruskej federácie,  a tiež ani na osoby, ktoré v tranzitnom režime prelietajú cez letecké hraničné priechody.

Vzhľadom na tieto okolnosti sa od uvedeného dátumu dočasne pozastavuje prijímanie dokladov, registrácia a vydávanie všetkých typov víz  cudzím štátnym príslušníkom a osobám bez štátnej príslušnosti, s výnimkou diplomatických a obchodných víz, bežných obchodných víz pre vodičov medzinárodnej automobilovej dopravy, členov posádok leteckých, námorných a riečnych plavidiel, vlakových a lokomotívnych posádok medzinárodných železníc, ako aj bežných súkromných ​​víz cudzincom a osobám bez štátnej príslušnosti, ktoré  cestujú do Ruskej federácie  v súvislosti so smrťou blízkeho príbuzného, za podmienky, že predložia doklady potvrdzujúce túto okolnosť – overený medzinárodný telegram alebo kópiu úmrtného listu prípadne potvrdenie o smrti, ako aj kópiu dokumentu potvrdzujúceho stupeň príbuzenského vzťahu žiadateľa.