Juraj Schenk živá história Katedry sociológie FFUK

Popredný slovenský sociológ, profesor  Juraj Schenk sa viac ako štyri desaťročia venuje problematike sociologických modelov, modelovania.

Dnes 15. 5. 2019 Sekcia sociologickej teórie Sociologickej spoločnosti pri SAV a Sociologický ústav SAV usporiadali seminár s titulom “Štyridsať rokov teoretických hľadaní: k hodnoteniu diela Juraja Schenka.” Dilbar Alilieva poznamenala, že Juraj Schenk je živý príklad fungovania Katedry Sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Pán Schenk povedal: “Nerád hovorím o sebe a tak to bude cynická sebairónia, ale sebaironický cynizmus. Nerád by som počúval nekrológ o mne. ” Pre vyriešenie týchto problémov detektív Sherlock Holmes potreboval dve fajky. Je som ich potreboval viac.” Fotografie Finančným novinám poskytol Sociologický ústav SAV.

Vystúpenie Juraj Schenka malo titul Štyridsať rokov s modelmi. Marek Mathias sa venoval modelovaniu sociálnych javov v teoretickej a metodologickej rovine. Príspevok Daniela Gerberyho bol o výskume sociálnej kontroly, Roman Hofreiter predniesol o problematike explanačných modelov, Ľudmila  Mistríková spolu s Evou Laiferovou účastníkom seminára priblížili jeden predvýskum.

Juraj sa narodil 6. mája 1948 v Bratislave. Po maturite na SVŠ v roku 1966 pokračoval v štúdiu sociológie na FF UK v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1971. Potom nastúpil do vtedajšieho Československého výskumného ústavu práce v Bratislave. Po základnej vojenskej službe prešiel na internú ašpirantúru na Katedru sociológie FF UK, kde pôsobí doteraz. Od roku 1975 tam pôsobil ako odborný asistent, od roku 1984 ako docent a od roku 1994 ako profesor. Vo vedeckej práci sa venuje otázkam metodológie a problematike samoregulácie a samoorganizácie sociálnych systémov. Publikoval niekoľko samostatných knižných monografií a viacero vedeckých štúdií, výskumných správ a článkov.

Jedno funkčné obdobie bol prodekanom FF UK v Bratislave pre vedecký výskum. V rokoch 1990-1994 bol predsedom Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV.  Bol členom medzinárodných sociologických asociácií a vo Svetovej sociologickej asociácii zastupoval Slovenskú sociologickú asociáciu. Absolvoval dva študijné pobyty na parížskej Sorbonne.