Rozhodnutie Rady pre mediálne služby v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a Európskym dohovorom o ľudských právach. Tak takto?!

Rada pre mediálne služby uložila sankciu za rozhovor s Jefferyom Sachsom.

Je to “upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby TA3 (C.E.N. s. r. o.) za to, že dňa 6. 2. 2023 odvysielal program Tak takto?! s jednostrannými politickými názormi analytika J. Sachsa na príčiny vzniku, priebeh a možnosti vývoja vojenského konfliktu na Ukrajine, v rámci ktorého absentovalo vyváženie, spresnenie či zaradenie uvedených názorov do širšieho kontextu, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky;”.

Jeffrey Sachs nie politický analytik.  Je americký ekonóm. Vyštudoval na Harvarde odbor ekonómia, kde vo svojich 29 rokoch získal ako najmladší titul profesora. Od roku 2002 vedie Earth Institute pri Columbia University in the City of New York a pôsobí ako poradca OSN v otázkach Rozvojových cieľov. Bol poradcom prvej vlády Mikuláša Dzurindu.

Rada pre mediálne služby nevysvetlila ako je možné v živom rozhovore s jedným respondentom zabezpečiť vyváženie, spresnenie či zaradenie uvedených názorov do širšieho kontextu.

Každá príručka pre začínajúcich novinárov rozlišuje spravodajské žánre a publicistické žánre. Rozhovor, ak nie je spravodajský, je publicistickým žánrom. Ten prináša názory. Názory nie je sú vyvážené. Otázka znie. Poznajú členovia  Rady pre mediálne služby novinársku prax? Odpoveď znie “nie”. Ak by sa riadili princípmi, ktoré použili v danom prípade, museli by udeľovať sankciu za mnohé rozhovory s jedným, či viacerými  respondentami.

Prečo? Pretože v nich absentuje vyváženie, spresnenie či zaradenie uvedených názorov do širšieho kontextu, čím dochádza k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky. V týchto rozhovoroch dochádza aj k šíreniu nepravdivých informácií. Rozhovory niekedy obsahujú lži.

Čo hovorí Ústava Slovenskej republiky? 

Čl. 26
(1)
Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
(2)
Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.
(3)
Cenzúra sa zakazuje.
(4)
Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.
Čo hovorí Európsky dohovor o ľudských právach?
ČLÁNOK 10
Sloboda prejavu
1. Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky
bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. Tento článok nebráni štátom, aby vyžadovali udeľovanie povolení
rozhlasovým, televíznym alebo filmovým spoločnostiam.
2. Výkon týchto slobôd, pretože zahŕňa povinnosti aj zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, podmienkam, obmedzeniam alebo sankciám, ktoré stanovuje zákon, a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti alebo verejnej bezpečnosti, na predchádzanie nepokojom alebo zločinnosti, ochranu zdravia alebo morálky, ochranu povesti alebo práv iných, zabránenia úniku dôverných informácií alebo zachovania autority a nestrannosti súdnej moci.

Tak takto?!

P. S. Žiadna z novinárskych organizácii sa k rozhodnutiu Rady pre mediálne služby nevyjadrila.