Roman Lazar trvá na ochrane osobných údajov

Vážený milovník umenia,

rovnako ako ostatné galérie a spoločnosti aj my potrebujeme, aby ste súhlasili so spracovaním osobných údajov v rámci GDPR, aby sme s Vami aj naďalej mohli komunikovať, bezpečne a
uchovávať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a oboznamovať Vás s dôležitými informáciami cez E-mailové adresy igor.turuk@igorturuk.com.

Poskytnutie tohto súhlasu vychádza z Nariadenia Rady (EÚ) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré vstúpilo do platnosti 25.5.2018. Cieľom je zabezpečenie vyššej ochrany z
hľadiska toku a podmienok spracúvania osobných údajov.

Vzhľadom k tomu by sme Vás radi informovali, že na základe tohto Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation) naša spoločnosť podnikla všetky kroky, aby k termínu platnosti GDPR bolo plne kompatibilné so všetkými nariadeniami. Euboia Group s.r.o., prevádzkovateľ sieti galérií, so sídlom Ročianska 88 B, 831 02
Bratislava osobné údaje spracúva zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne, na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, správne a podľa potreby aktualizované, vo forme umožňujúcej identifikáciu najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú a spôsobom zaručujúcim primeranú bezpečnosť pred stratou, zničením alebo poškodením.Dôvody a typy spracovania údajov: Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely: za účelom  vedenia databázy milovníkov umenia a hostí, ktorí sú pozývaní na výstavy a podujatia, ako aj pre iné vnútorne potreby spoločnosti. Na tento účel spracovávame a budeme spracovávať nasledujúce osobné
údaje: E-mail.

Viac sa môžete dozvedieť aj na webových stránkach https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-18 V prípade, že nesúhlasíte s tým, aby sme Vás evidovali v našich systémoch ako milovníka
umenia a pozývaného hosťa, poprípade máte iné otázky, neváhajte nás kontaktovať na igor.turuk@igorturuk.com a ak bude potrebné pristúpime k ukončeniu Vašej evidencie a k
vymazaniu všetkých Vašich údajov z našich systémov.