Revízia ŠÚ SR: nižší pokles ekonomiky SR v roku 2020, ale i jej pomalší rast v prvom polroku 2022

BRATISLAVA – Štatistický úrad SR urobil  v súlade s národnou politikou revízií upresnenie údajov v systéme národných účtov, ktorá sa dotkla ročných aj štvrťročných údajov o hrubom domácom produkte (HDP) a jeho zložkách za roky 2010 až 2021.

Vplyv revízie upravil reálny aj nominálny hrubý domáci produkt (HDP) v jednotlivých rokoch od +0,3 % HDP po +1,4 % HDP. Súčasne vplyv revízie v jednotlivých štvrťrokoch predstavuje zmeny od +0,3 % po +1,7 % HDP (v bežných aj v stálych cenách).

Po revízii bol pokles ekonomiky za rok 2020 miernejší, na úrovni 3,4 % HDP v stálych cenách (pôvodne bol zverejnený pokles 4,4 %). Tempo rastu HDP v roku 2021 zostáva nezmenené, avšak hodnoty v jednotlivých štvrťrokoch boli mierne upravené. Zmena sa dotkla aj aktuálneho roka 2022, výkonnosť ekonomiky v prvých dvoch štvrťrokoch bola pomalšia, ako boli uvádzané čísla pred revíziou (v poslednom aktuálnom 2. štvrťroku 2022 bol rast iba 1,3 % oproti pôvodnej hodnote 1,8 %).

Revidované ročné údaje zverejnil ŠÚ SR v centrálnej databáze DATAcube. v kapitole 2.1. – Národné účty.  Podrobnejšie informácie sú zverejnené v Metodických vysvetlivkách – ročné účty, ako aj v Metodických vysvetlivkách – štvrťročné účty.