Remišová chce na svojom ministerstve založiť protikorupčné oddelenie

BRATISLAVA – Ministerka Veronika Remišová chce založiť oddelenie s názvom protikorupčná jednotka. Finančné noviny majú k dispozícii koncepciu oddelenia. Zatiaľ ide len o úvahu.

Oddelenie protikorupčnej jednotky v rámci svojej činnosti bude najmä analyzovať možné korupčné riziká vrátane odhaľovania korupčných schém v rámci agendy ministerstva. Bude vytvárať podmienky pre efektívne nahlasovanie podozrení z korupcie a zabezpečovať vybavovanie interných alebo externých hlásení o podozrení z korupcie

Na základe podaných hlásení o podozrení z korupcie pripraví návrhy a podania na relevantné orgány ako napríklad OČTK, Protimonopolný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie atď.

Protikorupčné oddelenie navrhne a zavedie účinné pravidlá na zamedzenie konfliktu záujmov. Okrem iného bude analyzovať a navrhovať opatrenia s cieľom zníženia a odstránenia korupčných rizík v oblasti poskytovania finančných prostriedkov z fondov EÚ.

Oddelenie ministerstva má analyzovať a navrhnúť opatrenia s cieľom trvalého vytvorenia podmienok na zabránenie zneužitiu moci, vplyvu a postavenia, klientelizmu, rodinkárstva a protekcionárstva.

Protikorupčné oddelenie bude analyzovať a navrhne opatrenia s cieľom posilnenia dôveryhodnosti, transparentnosti
a predvídateľnosti v právnych vzťahoch.

Okrem toho bude analyzovať právne a iné predpisy kvôli zúženia korupčného priestoru a navrhne opatrenia prostredníctvom identifikácie a odstránenia medzier a formulácií v právnych predpisoch, ktoré vytvárajú priestor pre vznik korupčných rizík. Popri tom navrhne opatrenia na zlepšenie povedomia o korupčných rizikách vytvorením prostredia, v ktorom sa zdôrazňuje ochrana verejného záujmu a odmieta korupčné konanie.