Remišová: bákové divadlo ako montáž atrakciónov

BRATISLAVA – Popoluška, bábkové divadlo ako montáž atrakciónov. To je téma diplomovej práce Veroniky Remišovej, ktorú  obhájila na Čimohernej a bábkarskej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave v roku 2002.

Vedúcim diplomovej práce bol Ján Uličiansky. Veronika použila pojem “atrakción” z pojmového aparátu sovietskeho filmového režiséra Sergeja Michailoviča Ejzenštejna z jeho diela “Umenie mizanscény”. Jeho najslávnejším filmovým dielom bol Krížnik Potemkin (1925). Pozrime sa ako slávny sovietsky režisér definuje pojem atrakción ako samostatný a prvotný element divadelnej konštrukcie.

“Atrakción (v divadle – každý agresívny moment divadla, t. j. ktorýkoľvek jeho element, podrobujúci diváka zmyslovému a psychologickému pôsobeniu, ktoré je experimentálne a matematicky vyrátané, aby spôsobilo vnímateľovi istý emocionálny otras; jedine ten v súhrne podmieňuje možnosť vnímania ideovej stránky predvádzaného – teda výsledného ideologického záveru.” Napísal režisér Sergej Michajlovič Ejzenštejn.

V prvej časti práce sa venuje montáži atrakciónov ako základného stavebného prvku. Veronika Remišová použila pre porovnanie bábkového divadla komiksy. Diplomová práca obsahuje množstvo ilustrácii. Sú to reprodukcie dobových komiksov.

V druhej časti práce sa venuje Popoluške ako montáži atrakciónov. V tretej časti práce Veronika Remiśová analyzuje Popolušku ako komiks.

V závere práce píše, že teóriu budovania bábkovej inscenácie si snažila overiť si teóriu montáže atrakciónov Sergeja Michajloviča Ejzenštejna.  Autorka tvdí, že “bábkový komiks atrakciónov” je najlepším preverením inscenácie. “Keďže jedno komiksové políčko dáva priestor len pre najsilnejšie momenty, len pre vyvrcholenie situácie, prehliadkou týchto momentov si môžeme pozrieť, či sú správne vybudované a zvolené v duchu danej inscenácie,” napísala v závere diplomovej práce Veronika Remišová.

“Takýto zápis atrakciónov sa nedá aplikovať v divadle, napríklad pri monodráme, alebo ťažkých psychologických hrách, kde často význam slova mení podtext postavy. Bábkové divadlo nemá však svoj zmysel v psychologickom hľadaní a objavovaní skrytých hlbín a zákutí duše. Bábkové divadlo v prvom rade ukazuje, čaruje, snaží sa vymyslieť nemožné, zmeniť nemeniteľné. Je obrazom a až potom slovom, a práve preto ho možno zaznamenať i formou komiksu, čo nie je jeho cieľom, samým o sebe, ale len overením, či spĺňa to, k čomu je určené.”

Diplomová práce obsahuje trinásť literárnych a štyri časopisecké pramene. Má približne dvadsať päť citácií. Nedajú sa presne určiť, lebo komiksy majú prameň vložený v samotnom obrázku.

Veronika Remišová je autorkou bakalárskej, diplomovej a doktorandskej práce, ktoré obhájila na pôde Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Lingvistická poznámka Finančných novín. ruské slovo “aттракциoн” sa prekladá do českého jazyka ako pouťová atrakce, do francúzskeho jazyka, attraction (loisir), v slovenskom jazyku neexituje presný analóg, môže ísť o cirkusovú atrakciu, alebo kolotočovú atrakciu.

Ilustrácia: www.wikipedia.org

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.