Prečo zverejňujeme myšlienky zo záverečných prác

BRATISLAVA –  V roku 1921 bolo 100 rokov od založenia denníka The Guardian, kde jeho vtedajší šéfredaktor napísal: “Najlacnejšie sú názory. Fakty sú posvätné.“ Finančné noviny sa rozhodli informovať o konkrétnych záverečných prácach verejných činiteľov.

Články nebudú komentovať ich obsah, ale budú poukazovať nato, čo v nich chýba. Každý čitateľ si tak môže urobiť záver sám. Stojí za pripomenutie, že záverečné bakalárske, magisterské a doktorandské práce sú verejne dostupným zdrojom informácií. Sú prístupné v Centrálnom registri záverečných prác, ktorý spravuje Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR). Toto centrum je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.

Druhým zdrojom informácií o záverečných prácach sú knižnice príslušných vysokých škôl. Na záverečné bakalárske, magisterské práce možno nazerať z troch uhlov. Prvým sú myšlienkové pochody autora. Druhým je schopnosť vedúceho práce pracovať s autorom, ale aj prameňmi informácií o príslušnej téme. Na a po tretie, kvalita práce odráža aj stav vysokého školstva v Slovenskej republike.

Zdalo by sa, že záverečné práce nemajú nič spoločné s financiami, teda peniazmi. Verejní činitelia sú však platení z daní obyvateľov Slovenskej republiky alebo podnikov, ktoré fungujú na Slovensku. Verejnosť má preto právo vedieť aký je stav kvalifikácie našich verejných činiteľov.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.