Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hodnotila

Štrukturálny deficit verejnej správy dosiahol v roku 2017 úroveň 1,02 % HDP čo znamená, že je to strednodobý cieľ v podobe približne vyrovnaného rozpočtu. Štrukturálny deficit vo výške najviac 0,5 % HDP sa zatiaľ dosiahol. Konštatuje to správa Rady pre rozpočtovú bezpečnosť. 

Po zohľadnení dodatočných faktorov došlo vo vývoji štrukturálneho salda k odchýlke 0,20 % HDP,to znamená, že odchýlka je do 0,5 % HDP . Naopak pri posúdení vývoja upravených výdavkov došlo k splneniu pravidla o 0,05 % HDP. Približovanie k strednodobému cieľu nebolo po zohľadnení dodatočných faktorov dostatočne rýchle. Zároveň však nedošlo k prekročeniu pravidlom povolenej odchýlky, preto podľa RRZ výrazná odchýlka nenastala a nie je potrebné spustiť korekčný mechanizmus.

Pravidlo o vyrovnanom rozpočte je založené na strednodobom cieli – štrukturálnom salde, ktorý by verejné financie Slovenska mali plniť, resp. sa k nemu rýchlo približovať. Za vyhodnotenie
jeho plnenia je zodpovedné Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR), To  dvakrát ročne – do 30. júna a 30. novembra – zverejňuje svoje hodnotenie. Následne Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) poskytuje svoje nezávislé hodnotenie. V súlade so zásadami zverejnenými Európskou komisiou MF SR potom zverejní svoje stanovisko k hodnoteniu RRZ.