R. Fico v publikácii o niektorých ústavných právach

Robert Fico sa v minulosti venoval problematike práv obsiahnutých v Ústave Slovenskej republiky. Príspevky venované petičnému, združovaciemu právu a právu zhromažďovania sa zverejnil v knihe Občan a demokracia, ktorej zostavovateľom bol Peter Kresák v roku 1997.

Robert Fico napísal, že „moderný demokratický štát si ťažko predstaviť bez politických strán a hnutí. Aj občania Slovenskej republiky sa zúčastňujú na politickom živote celej spoločnosti svojim členstvom a aktívnou činnosťou v politických stranách a hnutiach…“

Ako poznamenáva Robert Fico právo slobodne sa združovať garantuje Ústava Slovenskej republiky. Podľa neho má toto právo sa uskutočňuje dvojako.

Prvou realizáciou práva je to, že občania môžu zakladať  spolky, spoločnosti, hnutia, kluby a iné občianske združenia. Druhým prejavom daného práva, je to že občania môžu zakladať politické strany a hnutia.

Robert Fico konštatuje:“ Občianske združenia majú odlišné ciele ako politické strany a hnutia. Ich členov spájajú zväčša iné ako politické záujmy.  Môže ísť o rôzne kultúrne spolky, kluby, ale napríklad aj o spoločnosti zamerané na ochranu ľudských práv alebo konkrétnych skupín ľudí.”

Výkon ústavného práva nie neobmedzený, čo platí takmer pre všetky ústavné práva.

“Z Ústavy Slovenskej republiky jasne vyplýva, že združovacie právo možno za istých okolností obmedziť…” Napísal Robert Fico. Poznamenáva, že zákon vyslovene zakazuje občianske združenia, ktoré by popierali, alebo obmedzovali osobné, politické a iné práva občanov, podnecovali nenávisť z rasových, politických a náboženských dôvodov, podporovali násilie, ako aj ozbrojené združenia okrem športových a poľovníckych združení.

“Zo zákona by boli napríklad zakázané politická strana a hnutie, ktoré podporujú alebo propagujú fašizmus alebo hlásajú národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú nenávisť. Fašizmus a uvedené druhy nenávisti sú nielen zakázané, ale sú dokonca trestným činom,” napísal v publikácii Občan a demokracia Róbert Fico.

Poznámka pre zberateľov kuriozít. Publikácia, ktorej spoluautorom je Robert Fico vyšla s finančnou podporou Nadácie Pew Charitable Trusts a Veľvyslanectva Spojených štátov amerických.

Pew Charitable Trusts je americká nevládna nadácia. Je zakladateľom Pew Research Centrum. To sídli vo Washingtone. Poskytuje informácie o sociálnych otázkach, verejnej mienke a demografických trendoch, ktoré vznikajú v Spojených štátoch a vo svete. Taktiež vykonáva prieskumy verejnej mienky, demografické štúdie, analýzu obsahu a iné spoločenské štúdie.  Predmetmi jeho výskumov je politika v USA, žurnalistika a médiá, internet a technológie, veda a spoločnosť, náboženstvo a spoločenský život, trendy spojené so Španielskom, sociálne a demografické analýzy a metodológia výskumu. Výskumné centrum Pew podľa jeho vyhlásení nemá politické pozície.

Robert Fico je zakladateľom a predsedom politickej strany Smer – sociálna demokracia. Uchádza sa o funkciu sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Bibliografický údaj: Kresák, P. a kol. (1997) Občan a demokracia. Bratislava: Nadácia občan a demokracia, Miniroty Right Group – Slovakia. ISBN: 80 – 967169-7-2. 315 s.