Proxenta Private Equity dostala pokuty 15 000 EUR

BRATISLAVA – Spoločnosť Proxenta Private Equtiy na webovom sídle skupiny PROXENTA (www.proxenta.sk) verejne ponúkala dlhopisy  a to bez predchádzajúceho zverejnenia prospektu cenného papiera. Informuje o tom Národná banka Slovenska (NBS). 

NNBS ako orgán dohľadu jej za to udelila tri razy pokutu po 5 000  eur. Celkom to bolo 15 000 eur.  NBS je orgánom dohľadu nad finančnými inštitúciami. Zverejnenie ponuky na cenné papiere bez prospektu je podľa regulátora porušením § 120 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení účinnom do 20.07.2019.

Dokument, ktorý je súčasťou emisie cenného papiera. Pri cenných papieroch platí pravidlo, že pokiaľ je akýkoľvek cenný papier (dlhopis, akcia) verejne ponúkaný investorom, musí byť zverejnený prospekt schválený príslušným orgánom (v SR schválený NBS).

Prospekt poskytuje investorovi informácie o emitentovi cenného papiera, na základe ktorých sa investor rozhodne, či cenný papier kúpi alebo nie. Emitent musí v prospekte zverejniť všetky relevantné informácie. V krajinách, v ktorých sa prospekt nezverejňuje sa nesmú cenné papiere verejne ponúkať.