Proti daňovým únikom, zodpovedných odmenia

BRATISLAVA – Hodnotenie daňových subjektov, teda takzvaný Index daňovej spoľahlivosti, bude verejný. Návrh novely daňového poriadku schválila vláda. To znamená, že všetci občania si budú môcť na stránke finančnej správy pozrieť, ako si rôzne subjekty plnia svoje povinnosti voči štátu.

Ministerstvo financií SR chce takto motivovať k dobrovoľnému plneniu daňových povinností a zároveň posilňuje transparentnosť. V zozname budú zverejnení všetci hodnotení podnikatelia, právnické aj fyzické osoby, ich identifikačné údaje a index, ktorý im bol doručený.

Daňové subjekty, ktoré si zodpovedne plnia svoje daňové povinnosti, napríklad včas podávajú daňové priznania či platia daň, budú odmenené – a to napríklad vyhotovením čiastkového protokolu, predĺžením lehoty na plnenie si povinnosti z 8 na 15 dní a znížením úhrady za záväzné stanovisko ako aj za rozhodnutie o použitia metódy transferového oceňovania na polovicu. Naopak, tie subjekty, ktoré nebudú hodnotené ako spoľahlivé takto motivujeme k zodpovednejšiemu prístupu.

S cieľom znižovania administratívnej záťaže sa rušia osvedčenia o registrácii tzv. kartičky. Táto úprava sa týka celého spektra daňových predpisov. Rovnako zamestnávateľom, ktorí sú povinní podávať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch, umožníme dodatočne splniť tieto povinnosti najneskôr do 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty bez uloženia sankcie.

Ministerstvo financií presadilo aj to, aby boli fyzické osoby vylúčené z možnosti byť štatutárnym orgánom na tri roky, ak si ako štatutárny orgán neplnili riadne daňové povinnosti. Dôvodom je boj proti daňovým podvodom s cieľom skvalitnenia výberu daní a očistenia podnikateľského prostredia.

Taktiež zavádzame novinku v podobe možnosti platiteľa DPH overiť si skutočnosť, či platí svojmu dodávateľovi protihodnotu na bankový účet, ktorý je finančnej správe známy.

Všetci platitelia DPH preto budú musieť do 30. novembra 2021 oznámiť daniarom svoje bankové účty, ktoré budú využívať v súvislosti so svojou podnikateľskou aktivitou. Urobia tak elektronicky cez vopred vyplnený formulár na stránke finančnej správy od 15. novembra. Finančné riaditeľstvo zoznam zverejní a bude ho pravidelne aktualizovať. V prípade, ak odberateľ zaplatí za tovar alebo službu na iný ako oznámený účet, môže byť vystavený riziku, že ak jeho dodávateľ nezaplatí DPH z tejto transakcie, bude za ňu ručiť.

Ak bude mať odberateľ obavu, že by finančná správa mohla voči nemu uplatniť ručenie, bude môcť rozdeliť platbu a predmetnú sumu DPH zaplatiť priamo na účet správcu dane vedený pre jeho dodávateľa.

 

Ministerstvo financií SR