Príjmy štátneho rozpočtu klesajú, výdavky stúpajú

BRATISLAVA – Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 539,3 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1 808,6 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta 2020 schodok vo výške 3 987,1 mil. eur.

Medziročný výpadok daňových príjmov predstavoval 623,7 mil. eur (-8,0 %). Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 489,6 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 66,3 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 31,4 mil. eur, pri dani z pridanej hodnoty vo výške 26,5 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 17,2 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 12,0 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 1,3 mil. eur. Naopak pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri iných daniach na tovary a služby vo výške 20,6 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 35,2 mil. eur (+4,1 %).

Medziročný nárast príjmov štátneho rozpočtu z dividend predstavoval 92,6 mil. eur (+112,1 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 43,4 mil. eur (-7,7 %). Ide najmä o medziročný pokles v rámci administratívnych poplatkov o 41,2 mil. eur, iných nedaňových príjmov o 4,2 mil. eur a príjmov z prenájmu majetku o 3,3 mil. eur. Uvedené výpadky príjmov sú čiastočne kompenzované medziročným nárastom kapitálových príjmov o 4,8 mil. eur a úrokov o 0,5 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 62,5 mil. eur (-8,3 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 62,8 mil. eur (+6,5 %), s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 25,6 mil. eur (+16,1 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 5,0 mil. eur (-0,9 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 669,9 mil. eur (+100,0 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 1 117,8 mil. eur (+13,2 %). Uvedené zvýšenie je zaznamenané najmä v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde došlo k medziročnému zvýšeniu čerpania výdavkov o 888,1 mil. eur, a to najmä v súvislosti so zmiernením negatívnych dopadov COVID 19.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2019
Skutočnosť
k
31.08.2019
Schválený
rozpočet
2020
Schválený
rozpočet
2020
N O V E L A
Skutočnosť
k
31.08.2020
% plnenia ŠR
v roku 2019
% plnenia ŠR
v roku 2020
Index
2020 / 2019

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 825 535 9 259 597 15 792 696 14 366 447 8 720 341 58,5% 60,7% 94,2%
Daňové príjmy 12 336 357 7 761 272 12 817 470 11 546 644 7 137 616 62,9% 61,8% 92,0%
EÚ príjmy 2 126 921 855 506 1 677 689 1 677 689 890 689 40,2% 53,1% 104,1%
Dividendy 504 811 82 599 438 628 442 445 175 164 16,4% 39,6% 212,1%
      z toho:  štátny rozpočet 504 801 82 599 438 618 442 435 175 164 16,4% 39,6% 212,1%
                   MH Manažment, a. s. 10 0 10 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 857 446 560 220 858 909 699 669 516 872 65,3% 73,9% 92,3%
Výdavky štátneho rozpočtu 18 027 015 10 898 798 18 560 878 26 319 081 12 707 405 60,5% 48,3% 116,6%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 037 178 754 960 1 156 872 1 156 872 692 434 72,8% 59,9% 91,7%
EÚ výdavky 2 092 561 963 511 1 677 689 1 677 689 1 026 317 46,0% 61,2% 106,5%
Spolufinancovanie 304 343 159 960 271 284 271 284 185 641 52,6% 68,4% 116,1%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 750 226 565 071 913 641 913 641 560 058 75,3% 61,3% 99,1%
Transfer Sociálnej poisťovni 0 0 209 596 209 596 669 865 –– –– ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 13 842 707 8 455 296 14 331 796 22 089 999 9 573 090 61,1% 43,3% 113,2%
Schodok štátneho rozpočtu -2 201 480 -1 639 201 -2 768 182 -11 952 634 -3 987 064 74,5% 33,4% 243,2%

Prameň: Ministerstvo financií SR