Prieskum SOPK: Iba jedno percento podnikateľov hodnotí komunikáciu vlády v roku 2022 pozitívne

BRATISLAVA  Komunikácia vlády SR s inštitúciami podnikateľského sektora v roku 2022 bola najhoršia od roku 2010. 

Finančné noviny o tom informovala Bibiana Gunišová, hovorkyňa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).

Pozitívne komunikáciu podnikateľov s vládou  hodnotilo iba 1 % účastníkov prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), negatívne 59 %.

Podrobné výsledky prieskumu spolu s vlastnou makroekonomickou prognózou na rok 2023 predstaví SOPK v utorok 24. januára 2023 na tradičnej konferencii, na už 26. ročníku konferencie s tým obsahom pod titulom.  Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2023.

Od roku 2015 má podiel pozitívnych hodnotení komunikácie vlády s podnikateľmi mierne klesajúci trend, zatiaľ čo podiel negatívnych hodnotení, naopak, mierne stúpa. V roku 2020 sa pozitívne vyjadrilo 5 % respondentov, v roku 2021 len 4 %. Negatívny postoj v roku 2020 malo 49 % účastníkov prieskumu a v roku 2021 ich podiel stúpol na 50 %.

Podmienky na podnikanie v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 hodnotili respondenti výrazne negatívnejšie, o čom svedčí rádovo desaťkrát vyšší podiel nepriaznivých (61 %) ako priaznivých hodnotení (6 %). V roku 2021 totiž kladné hodnotenie prezentovalo 12 % a negatívne 45 % respondentov.

Rovnako negatívne sú tiež očakávania podnikateľov spojené s rokom 2023. Priaznivé podmienky na podnikanie očakáva len 6 % účastníkov prieskumu, nepriaznivé 59 %. Najdôležitejším z opatrení, ktoré mala vláda v roku 2022 na zlepšenie podnikateľského prostredia realizovať, no neurobila tak, bolo zmiernenie dôsledkov extrémne vysokej inflácie a nárastu cien energií. S výrazným odstupom nasledovalo zníženie daňových a odvodových sadzieb, uľahčenie administratívnej náročnosti podnikania a zrýchlenie budovania infraštruktúry vo všetkých oblastiach, podpora investícií, výskumu a inovácií pre domáce a zahraničné subjekty a ďalšie.

Za najväčšie riziko pre podnikanie v roku 2022 považovali členovia SOPK zapojení do prieskumu rast cien vstupov, najmä rast cien energií, po ňom vysoké daňové a odvodové
zaťaženie a na treťom mieste nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Hospodársku politiku vlády SR v roku 2022 hodnotili pozitívne 2 % respondentov (4 % v roku 2021), negatívne sa o nej vyjadrilo až 68 % (56 % v roku 2021). respondentov. Pozitívne tak hodnotil činnosť vlády v roku 2022 druhý najnižší podiel účastníkov prieskumu od roku 2010 a zároveň negatívne hodnotenia vyjadril najvyšší podiel respondentov od roku 2010.

Dlhodobo pozitívne je v prieskumoch hodnotené členstvo Slovenska v Európskej únii. V roku 2022 sa kladne vyjadrilo 81 % členov SOPK, ktorí sa zúčastnili na prieskume. Jednoznačne vstup do Európskej únie odmietli len dvaja respondenti. Takmer polovica účastníkov prieskumu (48 %) však zároveň nesúhlasí s presunom viac právomocí do Bruselu.

Účastníci prieskumu považujú vysokú mieru inflácie, s ktorou sa stretli v roku 2022, za výrazne ohrozujúcu ich podnikateľské aktivity, zhoduje sa na tom 96 % respondentov. Opatrenia vlády na zmiernenie negatívnych dopadov vysokej inflácie hodnotia respondenti krajne negatívne, len 2 % z nich považujú opatrenia za postačujúce.

Bibiana Gunišová o ekonomickom prieskume SOPK poznamenala.

Ekonomický prieskum medzi svojimi členmi realizuje SOPK od roku 1998, tento najnovší v októbri a novembri roka 2022. Zúčastnilo sa na ňom 155 respondentov. Reprezentatívnosť ekonomického prieskumu potvrdzuje zloženie jeho účastníkov. Sú z celého Slovenska, malé, stredné i veľké firmy, so slovenským vlastníctvom, menšinovým zahraničným i väčšinovým zahraničným vlastníctvom.

Ako dodala, výsledky prieskumu umožňujú vedeniu komory klásť vo svojej činnosti dôraz na problémy, ktoré považuje jej členská základňa za zásadné. Zároveň, aj vďaka časovým radom množstva údajov získaných z jednotlivých prieskumov, môže SOPK dôraznejšie argumentovať pri stretnutiach s predstaviteľmi vládnej administratívy.


Slovenská obchodná a priemyselná komora je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla na základe zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách pôvodne s povinným členstvom. Pôsobí na celom území
Slovenska (v každom krajskom meste je zriadená regionálna komora SOPK) a je zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i
v zahraničí. Členmi komory sú právnické aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v hospodárskych odvetviach, alebo ktoré majú svojim zameraním vzťah k podnikateľskej činnosti. Od roku 1996
je členstvo v komore dobrovoľné.

SOPK má roky veľmi silnú a výraznú pozíciu v rámci Medzinárodnej obchodnej komory (ICC). Predseda SOPK Peter Mihók od 1. januára 2013 do 31. decembra 2018 zastával funkciu predsedu Svetovej komorovej federácie
Medzinárodnej obchodnej komory. Od 1. januára 2019 pôsobí ďalej v tejto globálnej inštitúcii – ako jej čestný predseda. Pod patronát Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži spadá aj silný medzinárodný rozhodcovský súd, na ktorom tiež pôsobia úspešní sudcovia Rozhodcovského súdu SOPK.

Z odvetvového hľadiska sú členmi SOPK podnikateľské subjekty naprieč celým hospodárstvom – výrobné, obchodné firmy, banky, poisťovne, spoločnosti poskytujúce služby, poľnohospodárske a potravinárske subjekty
– a tiež stredné odborné školy.

Z hľadiska veľkosti sú členmi SOPK veľké firmy so slovenským i zahraničným kapitálom, holdingy, akciové spoločnosti až po menšie spoločnosti s ručením obmedzeným. Členovia SOPK sa podieľajú na tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenska 84 percentami a na exporte Slovenska takmer 90 percentami.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA