Priemyselná produkcia v máji 2021 stúpla reálne medziročne o tretinu, za úrovňou pred stavom koronakrízou stále fakticky zaostávala až o 10 %

BRATISLAVA – K rastu priemyselnej produkcie prispel najmä automobilový priemysel.

Jeho výroba medziročne vzrástla o viac ako polovicu, ale napriek tomu stále nevyrovnala prepad spôsobený pandémiou ochorenia COVID-19. Za obdobím spred dvoch rokov zaostával hnací motor slovenskej ekonomiky o 32 %.

Z pätnástich priemyselných odvetví  zaznamenalo medziročný rast produkcie aktuálne trinásť z nich, ale len siedmim sa podarilo dosiahnuť vyššie hodnoty ako pred pandémiou. Väčšina vykázala dvojciferné medziročné rasty, keďže v máji minulého roka sa postupným znovuotváraním ekonomiky začal priemysel len spamätávať.

Priemyselná produkcia (PP) tak v piatom mesiaci tohto roka medziročne vzrástla o 36,7 %. V rovnakom období predchádzajúceho roka klesla o 33,4 %.

Z priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste májovej produkcie, dosiahla najvýraznejšie zvýšenie výroba dopravných prostriedkov (o 57,2 %), a to aj napriek čiastočným odstávkam výroby automobiliek pre chýbajúce čipy. Kým v apríli produkcia dopravných prostriedkov zaostávala za obdobím spred dvoch rokov o vyše desatinu, v máji sa zaostávanie prehĺbilo takmer o tretinu.

Celkový výsledok priemyslu v máji ovplyvnila aj medziročne zvýšená výroba kovov a kovových konštrukcií (o 58,1 %), ako aj výroba výrobkov z gumy a plastu (o 49,5 %), výroba strojov a zariadení (o 54 %) a výroba elektrických zariadení (o 51,1 %). Rast celkovej produkcie naopak tlmil pokles v ťažbe a dobývaní (o 2,7 %) a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a prípravkov (o 1 %).

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s májom 2020 zvýšila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 62,4 %, produkcia investičných prostriedkov o 52,2 %, výroba pre medzispotrebu o 41,8 %, produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 15,9 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 8,1 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v máji 2021 oproti aprílu 2021 znížila o 2,4 %.

V súhrne od začiatku roka vzrástla PP medziročne o 20,5 %, v tom v priemyselnej výrobe o 21,8 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 15,2 % a v ťažbe a dobývaní o 7,7 %.

Z priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, bolo najvýznamnejšie zvýšenie vo výrobe dopravných prostriedkov (o 36,5 %), výrobe strojov a zariadení (o 28,1 %), výrobe kovov a kovových konštrukcií (o 23 %), dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (o 15,2 %) a vo výrobe elektrických zariadení (o 24,7 %). Produkcia medziročne klesla vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov (o 7,5 %).

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 34 %, produkcia investičných prostriedkov o 29,7 %, výroba pre medzispotrebu o 18,3 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 10,9 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 5,3 %.

Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 štruktúru priemyslu tvoria tri sekcie – Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba a Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.