Prehľad o dekréte prezidenta Kassym-Žomart Tokajeva o konaní referenda o ústavnej reforme

NUR SULTAN – Prezident Kazachstanu Kassym-Žomart Tokajev predniesol 5. mája 2022 televízny prejav k národu o zavedení zmien a doplnkov k ústave krajiny.

Vyplýva to z informácií, ktoré médiám poskytlo Ministerstvo zahraničných vecí Kazachstanu.

Prezident poznamenal, že všetky návrhy, ktoré načrtol vo svojom prejave o stave krajiny 16. marca, získali širokú podporu. Iniciatívy načrtnuté v príhovore sú zamerané na radikálnu transformáciu politického systému Kazachstanu. Ich cieľom je rozšíriť participáciu občanov na správe štátu a zabezpečiť podstatnú demokratizáciu politických procesov. Na ich efektívnu implementáciu boli potrebné zmeny a doplnky ústavy, čo znamená, že bola potrebná ústavná reforma. Kľúčové body ústavnej reformy vyzerajú nasledovne:

O zmenách a doplneniach ústavy

• Na prípravu návrhu novely ústavy bola zriadená osobitná pracovná skupina, ktorej členmi boli významní právnici, odborníci a zástupcovia oprávnených orgánov.
• Po podrobnom posúdení všetkých návrhov boli pozmeňujúce návrhy zaslané ústavnej rade, ktorá sa vyjadrila k súladu s ustanoveniami ústavy.
• Zmeny sa dotknú tretiny článkov ústavy.
• Vzhľadom na výrazné zmeny v ústave prezident navrhol uskutočniť celoštátne referendum, „pretože takéto rozsiahle zmeny by sa mali vykonávať na základe vôle ľudu“.
• Prezident Tokajev v tejto súvislosti podpísal dekrét o konaní republikového referenda 5. júna 2022 o prijatí zmien a doplnkov ústavy.


O referende

• Referendum o návrhoch ústavných zmien podľa prezidenta preukáže pevný záväzok krajiny k demokratickým princípom.
• Umožní každému občanovi priamo sa zúčastniť na „historickej udalosti, ktorá určí budúcnosť Kazachstanu“.
O transformácii politického systému v Kazachstane
• Cieľom zmien a doplnení je upevniť konečný prechod od „superprezidentskej“ formy vlády k prezidentskej republike s vplyvným parlamentom a zodpovednou vládou.
• Ústavná reforma výrazne posilní zastupiteľskú moc, posilní systém bŕzd a protiváh a zvýši nezávislosť maslikhatov (miestne zastupiteľské orgány).
• Zavedenie zmiešaného väčšinovo-proporčného modelu voľby poslancov do mažilských a regionálnych maslikhatov umožní plnšie pokryť celé spektrum postojov a názorov voličov.


• Zavedením plne väčšinového systému voľby poslancov do okresných a mestských maslikhatov sa zase vytvoria možnosti pre občanov efektívnejšie ovplyvňovať život v regiónoch krajiny.
• V novej verzii ústavy sa plánuje konsolidácia rovnocenného postavenia prezidenta od všetkých politických strán a hnutí.
• Najbližším príbuzným prezidenta zakáže vykonávať politické funkcie a riadiace funkcie v kvázi verejnom sektore.
• Časť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je zameraná na ďalšie posilňovanie ľudských práv. Patrí medzi ne vytvorenie Ústavného súdu, upevnenie postavenia splnomocnenca pre ľudské práva na ústavnej úrovni a úplný zákaz trestu smrti. Tieto kroky smerujú k dodržiavaniu práv a slobôd občanov.

Ústredná volebná komisia

Ústredná komisia pre referendum v Kazachstane akreditovala na referendum 5. júna 2022 272 medzinárodných pozorovateľov vrátane: Z 11 medzinárodných organizácií sa akreditovalo 209 zahraničných pozorovateľov: – Výkonný výbor Spoločenstva nezávislých štátov – 79, Medziparlamentné zhromaždenie Spoločenstva nezávislých štátov – 57, Parlamentné zhromaždenie ODKB – 8, Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva/OBSE – 10, ŠOS – 17, Parlamentné zhromaždenie turkického jazyka Krajiny – 20, Organizácia turkických štátov – 5, OIC – 4, Delegácia EÚ v Kazachstane – 3, CICA – 3, Turecká akadémia – 3. Akreditovalo sa 63 pozorovateľov z 25 zahraničných krajín. Na veľvyslanectvách a konzulátoch Kazachstanu bolo otvorených 65 volebných miestností v 52 krajinách.