Pred 60 rokmi vznikla Československá sociologická spoločnosť, bolo ustanovujúce zhromaždenie

PRAHA / BRATISLAVA –  Československá sociologická spoločnosť (ČSSS) bola jednou z vedeckých organizácií, ktoré pôsobili pri Československej akadémii vied s využitím jej organizačného aparátu.

Sociológia je vo všeobecnosti veda o spoločnosti. Lepšie povedané je to veda, ktorá sa zaoberá skúmaním spoločenských subjektov, spoločenských procesov a vzťahov medzi nimi.

Viac o ČSSS nájdete na webe Sociologické encyklopedie kde o nej článok napísal Zdeněk R. Nešpor.

Odkaz na jeho článok je tu.

Spoločnosť však hneď pri zriadení ČSAV, či už prevzatím starších organizačných štruktúr vedeckých spoločností, fungujúcich na spolkovej báze, alebo novo, pretože sociológia bola od prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia v Československu zakázanou disciplínou. O zriadení sociologickej vedeckej spoločnosti sa začalo uvažovať v roku 1961 v rámci Jednoty filozofickej, Vedecké kolégium filozofie ČSAV (pozri Vedecké kolégium filozofie a sociológie ČSAV) schválilo jej vznik v apríli 1962; počítalo sa s tým, že v budúcom predsedníctve (alternatívne bol používaný termín „hlavný výbor“) zasadnú Irena Dubská, Martin Katriak, Jaroslav Klofáč, Martin Marušiak, Věra Rollová, Dragoslav Slejška, Miloš Svoboda a Ján Tauber.

Prezídium Akadémie vied sa však postavilo proti, pretože súčasne vznikala Československá demografická spoločnosť (pozri Česká demografická spoločnosť): predsedníctvo sa obávalo prílišnej odborovej blízkosti oboch vedeckých spoločností a zbytočných nákladov. Napriek tomu sa v októbri 1963 zišiel prípravný výbor a prezídium založenia sociologickej spoločnosti akceptovalo, rovnako ako ministerstvo vnútra. 10. apríla 1964 sa v Prahe zišlo ustanovujúce zhromaždenie, ktoré zvolilo hlavný výbor na čele s Jaroslavom Klofáčom (predseda), Jánom Pašiakom a Jánom Tauberom (podpredsedovia), Dragoslavom Slejškom (vedecký tajomník) a Věrou Rollovou (hoj). Ešte v roku 1964 sa ČSSS stala kolektívnym členom Medzinárodnej sociologickej asociácie.

Zároveň pritom vznikla aj Slovenská sociologická spoločnosť s vlastnými orgánmi, ktorej členovia súčasne boli členmi ČSSS. V priebehu svojej existencie ČSSS vydávala nepravidelný bulletin Správy (v rokoch 1968–69 až šesť čísel ročne, obvykle skôr s ročnou periodicitou alebo ešte menej často).