Právnik Kvietika podal sťažnosť proti rozhodnutiu

BRATISLAVA – Martin Kvietik podal sťažnosť proti uzneseniu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica. Súd zamietol jeho prepustenie na slobodu.

Úvodom poznamenal, že “súdy, sudca pre prípravné konanie i sťažnostný súd, pokiaľ rozhodovali o mojej väzbe, v konaní o mojej žiadosti o prepustenie z väzby a o predĺžení väzby, včítane napadnutého rozhodnutia, sa pri rozhodovaní nesprávajú ako nestranní arbitri, ale zaujato v môj neprospech.”

Martin Kvietik poznamenáva, že neoverené dôkazy zamieňajú za fakty a zo pseudofaktov vyvodzujú nedôvodné závery. Porušujú tak vlastnú zákonnú povinnosť objektívneho, svedomitého a starostlivého hodnotenia riadne vykonaných dôkazov, osobitne jeho ústavné právo na prezumpciu neviny.

“Riadne vykonané dôkazy, ktoré sú v môj prospech, naopak, úplne ignorujú alebo dokonca nedôvodne vykladajú tak, že nepodporujú alebo vyvracajú moju obhajobu. Jediným priamym „dôkazom“ proti mojej osobe aj po viacmesačnom dokazovaní ostáva výpoveď spoluobvineného Ing. M. Kodadu, ” píše Martin Kvietik v sťažnosti.

Absenciu konkrétnych dôkazov o korupčnom konaní vo vzťahu ku skutkom, z ktorých je Martin Kvietik obvinený, nahrádzajú všeobecnými úvahami o zastretej, sofistikovanej, prepracovanej trestnej činnosti, navyše silne pripomínajúcej uplatňovanie kolektívnej viny.

Iné médiá informujú o prípade ako o kauze s pracovným názvom Dobytkár.