Pohľady mysliteľov na verejnú mienku v spoločnosti

BRATISLAVA / MOSKVA – Verejná mienka je masové vedomie In Actu. Tak znie jedna z definícií. Masa je množstvo ľudí združených   polarizáciou kvôli nejakej činnosti, potrebe, myšlienke. Môžu to byť priaznivci futbalu.  Spája ich napríklad sledovanie futbalového zápasu na štadióne, alebo počas televízneho prenosu.

Verejná mienka je vyjadrená verejne a ovplyvňuje fungovanie spoločnosti a jej politický systém. Práve verejnosť, verejné vyjadrenie obyvateľstva k aktuálnym otázkam verejného života a vplyv tohto postoja nahlas vyjadreného na vývoj spoločensko-politických vzťahov odráža podstatu verejnej mienky ako osobitnej sociálnej inštitúcie.   Taký jedinečný fenomén, ako je „verejná mienka“, je jedným zo sociálnych javov, ktoré priťahujú pozornosť mysliteľov už v staroveku.

Prvé pokusy o jeho teoretický popis boli XVIII – začiatkom XIX. storočia. anglický filozof Jeremy Bentham (1748- 1832 ) zdôraznil význam verejnej mienky ako spôsobu spoločenskej kontroly štátnych aktivít verejnosťou a poukázal na úlohu tlače ako hlavného prostriedku, ktorým možno verejnú mienku vyjadriť a formovať.

Verejná mienka je jedným z javov, ktorý sa s veľkými ťažkosťami hodí na komplexnú analýzu. Ako fenomén sa nespráva tak ako molekuly. Ak zmiešame dve chemikálie, vznikne zlúčenina. Pokus môžeme veľa razy opakovať. Ľudia však nie sú molekuly. Ich správanie sa mení. Na ten istý jav môžu mať v rôznom čas a v odlišných podmienkach rôzne názory.

V súčasnosti možno nájsť stovky definícií verejnej mienky.

Pôvod pojmu verejnej mienky siaha až do staroveku.  V textoch staro čínskej filozofie Taoizmu sa diskutovalo o dôležitosti štúdia verejnej mienky. Ten je založený na uvedomení si skutočnosti, že všetky veci, živé aj neživé, sú prejavom tej istej skutočnosti. Taoisti verili, že jedným zo štyroch dôvodov smrti štátu je to, keď vládcovia nevyužívajú pocity a nálady ľudí vo veci správy vecí verejných.

 

V starovekom Grécku si sofisti ako stúpenci demokratického štátu pripísali vo svojich záležitostiach významnú úlohu verejnej mienke. Niektorí filozofi tej doby považovali demokraciu za najlepší stav spoločnosti. Bol to Demokritos a jeho nasledovníci. Verili, že majoritný názor bol najdôležitejšou mierou organizácie celého spoločenského života. Protagoras, ktorý naznačuje „verejnú mienku“ nechal na milosť rozhodovať o tom, čo je pravdivé a čo nesprávne, čo je spravodlivé a čo nespravodlivé. Škola Sokratesa kontrastovala so samosprávou ľudí s aristokratickou vládou múdrych a informovaných ľudí. Táto myšlienka bola vyvinutá v textoch Platóna, v ktorých bolo najmä zdôvodnené, že „názor múdrych“ (aristokracia) je pravdivejší ako „názor väčšiny“. Aristoteles argumentoval, že názor ľudí je nástrojom, pomocou ktorého môžete kontrolovať záležitosti štátu a zároveň ho považovať za právo. „Väčšina,“ napísal, „posudzuje viac a lepšie …“

 

Slávne latinské príslovie „Vox populi, Vox Dei“ v preklade „Hlas ľudu – hlas Boží“ sa objavilo v období silného rímskeho štátu. Známe použitie tohto výrazu sa nachádza v liste e slávneho vedca storočia VIII. . Alcuinus pre budúceho cisára Karola Veľkého z rok 798.  napísal: „Nec audiendi qui solent dicere, Vox populi, vox Dei, quum tumultuositas vulgi semper insaniae proxima sit“ v preklade: „A ľudia by nemali počúvať tých, ktorí hovoria, že Hlas ľudí je hlas Boží, pretože nespútaný dav vždy hraničí s šialenstvom.“

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli  sa  priblížil k politickému výkladu pojmu verejná mienka. Bolo to kvôli pokusu prvýkrát v histórii charakterizovať politické vedomie a politické konanie, adresované konkrétnemu nositeľovi politickej moci – novému panovníkovi. Vidí medzi ľuďmi „veľkú moc“, mocnú podporu panovníka: „… pre tých panovníkov, ktorí sa boja ľudí viac ako vonkajší nepriatelia…“

 

Na druhej strane filozof Francis Bacon upozornil na skutočnosť, že falošné úsudky majú určitý vplyv na verejné myslenie, ktoré môžu používať tí, ktorí sú pri moci. Verejná mienka ako inštitúcia môže pri hľadaní pravdy konať v rôznych formách pokroku aj regresu.

Thomas Hobbes najskôr poukázal na odlišný zdroj existencie rôznych názorov, pričom ich považoval za odraz určitých sociálnych potrieb. Súčasne prikladal stanoviskám sociálno-praktický význam a poznamenal, že konanie ľudí je určované ich názormi a že dobré riadenie názorov spočíva v dobrom riadení akcií ľudí, čo vedie k nastoleniu mieru a harmónie medzi nimi.

Vzdelávaciu úlohu verejnej mienky si prvý raz všimol John Locke. Myslel si, že ľudia, ktorí sa zjednocujú v politických komunitách, odmietajú zbaviť sa všetkej svojej moci v prospech štátu. Stále si vyhradzujú právo na zlý alebo dobrý názor na akcie ľudí, medzi ktorými žijú as ktorými komunikujú, schvaľujú alebo nesúhlasia s týmito činnosťami.

Dôležitou fázou rozvoja myšlienok o fungovaní verejnej mienky boli názory francúzskych materialistických osvietencov, ako napríklad Claude Adrien Helvétius a Paul-Henri Thiry, baron d’Holbach. Hľadali hľadali chyby v názoroch, ktoré ľuďom bránia v rozvoji správneho prístupu k javom a udalostiam. Z toho vyplynulo, že mylné predstavy a zvrátené názory sú vytvárané a podporované despotickými autoritami a cirkevnými organizáciami, ktoré úmyselne dezorientujú masy ľudí. Kontroverzná povaha názorov ľudí na tie isté veci je dôsledkom ich rôznych pozícií v spoločnosti, prítomnosti protichodných záujmov a vášní, ktoré vyvolávajú. Na druhej strane, v podobných záujmoch videli zdroj rovnakých hodnotení, spoločný názor.

 

Kant, ktorý vyhlásil existenciu „svetovej verejnej mienky“, oslavujúci ju ako pokrok „rozumu“, výrazne rozšíril pojem „verejná mienka“. Ako rozhodný oponent tyranie vyhlásil, že tyran by sa mal zosadiť, ale iba zákonnými prostriedkami. Napísal, že verejná mienka má právo odmietnuť podporu tyranovi, ktorý bude v podmienkach morálnej izolácie a obáv zo spontánnej vzbury nútený počúvať hlas ľudu, dodržiavať existujúce zákony alebo ich reformovať, ak bude potrebné ich opraviť.

Pojem verejnej mienky ako „univerzálny, podstatný a pravdivý“, pojem, ktorý odráža „správne tendencie reality“ a „je v ňom spojený s jeho opakom, so zvláštnym a osobitným názorom mnohých“, ktorý sa sám osebe nachádza, sa prvýkrát objavil v  diele Georgaa Wilhelm Friedricha Hegela Filozofia práva. Sloboda je v tom, že jednotlivci majú a vyjadrujú svoje vlastné názory, úsudky o všeobecných záležitostiach a radia im, sa prejavuje v zlučiteľnosti zvanej verejná mienka…“. Hegel ako prvý vyvinul ucelený koncept verejnej mienky. V súlade s dialektickou tradíciou prezentoval a interpretoval verejnú mienku a jasne učil jej vlastnosti. Hegel zároveň ako prvý uznal, že verejná mienka je neoddeliteľnou súčasťou demokratického systému. „Verejná mienka,“ zdôrazňuje, „je anorganický spôsob, ako zistiť, čo ľudia chcú a čo si myslia … verejná mienka bola vždy veľkou silou, a to najmä v našej dobe, keď princíp subjektívnej slobody získal taký význam a taký význam.“

Francúzski encyklopedisti Voltaire, Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot a ďalší zdôraznili význam verejnej mienky vo verejnom živote a uviedli, že „názory vládnu svetu“.

Interpretácia pojmu „verejná mienka“ v jeho modernom význame sa prvýkrát objavuje na konci XIX. storočia v diele francúzskeho sociológa Gabriela „Verejná mienka a dav“. Verejnosť sa považuje za súbor ľudí, ktorí konzumujú rovnaké informácie a vytvárajú väčšinou rovnaké názory a hodnotenia, teda verejnú mienku – názor davu na základe prijatia alebo odmietnutia rovnako ponúknitých a emocionálne zafarbených informácií. Súčasne sa G. Tarde pokúsil identifikovať pôvod verejnej mienky. Podľa jeho koncepcie je tvorcom verejnej mienky určité publikum s veľmi premenlivými a nejasnými hranicami, ktoré majú korene v masových duchovných a psychologických procesoch.

Jedným z prvých, ktorý upozornil na skutočnosť, že vláda sa opiera o verejnú mienku, bol David Hume. Zdôrazňuje: Tvrdil, že vláda je založená výlučne na názoroch. A to platí tak pre despotické, ako aj pre militaristické režimy a pre naj slobodnejšie a najobľúbenejšie vlády. “

Dôležitosť verejnej mienky v spoločensko-politickom živote naznačili mnohé známe zahraničnopolitické osobnosti, napríklad „zakladajúci otcovia Spojených štátov“. Thomas. Jefferson teda považoval verejnú mienku za prostriedok kontroly činnosti vlády verejnosťou a zdôraznil, že „ľudia by mali vládu ovplyvňovať“ v záujme celého štátu. O desať rokov neskôr prezident USA A. Lincoln tvrdil: „Všetko, čo podporuje verejná mienka, je zaručený úspech. Bez podpory verejnej mienky úspech nebude. “

V prvej  polovici XX. storočia sa sociológovia posunuli od dôležitosti konformity konkrétneho jednotlivca tvárou verejnosti k koncepcii kontroly nad vládou. Hans Speyer v článku „Historický vývoj verejnej mienky“ naznačuje, že verejná mienka v tejto historickej eseji odkazuje na názory na otázky národného významu, ktoré vyjadrujú slobodne a verejne ľudia, ktorí nie sú členmi vlády, ale ktorí tvrdia, že majú právo ovplyvňovať ich názory. alebo určujú činnosti, personál a štruktúry vlády.

Významným vedcom citovaným dones bol Walter Lippman. Napísal klasickú definíciu verejnej mienky. „Tie vlastnosti vonkajšieho sveta, ktoré súvisia so správaním iných ľudí – do tej miery, do akej sa toto správanie prelína s naším, závisí od nás. a zaujíma nás – voláme zhruba verejnú mienku. Obrazy v mysliach ľudí – obrazy seba samých, iných ľudí, ich potreby, ciele a vzťahy – sú ich verejnou mienkou. Ako prvý prišiel s sociológii verejnej mienky s pojmom stereotyp.

Je to schematický, zjednodušený a štandardizovaný obrazy v hlave. Sú to predstavy o niečom, ktoré sú nemenné a emocionálne podfarbené.

Stereotypy v hlave sa kombinujú do systémov stereotypov, ktoré sa objavujú vo forme každodenného životného štýlu, viery, učenia, sociálnych inštitúcií a podobne.

Výsledkom toho je to, že každá osoba môže poznať iba malý zlomok reality, byť odborníkom ba na niektoré konkrétne problémy. Prieskumy verejnej mienky zahŕňajú otázky zámerne širšieho tematického spektra. Je známe, že len určitý podiel opýtaných ľudí môže premyslene a odôvodnene odpovedať na otázky.

Vladimír Bačišin, Pavel Razin, Mária Vladimírova