Otvára sa ďalší ročník Akadémie klasickej ekonómie

BRATISLAVA – Konzervatívny inštitút (KI) M. R. Štefánika otvára ďalši ročník Akadémie klasickej ekonómie (AKE). Finančné noviny o tom informoval Peter Gonda. Prihlásiť sa môžete na adrese ake.institute.sk.

AKE je ekonomický vzdelávací program Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), ktorý ako jediný svojho druhu na Slovensku pozostáva zo samostatných ročných cyklov raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonomickom myslení a jeho využití v praxi. KI vytvára týmto programom tradíciu ročných cyklov pravidelných seminárov o ekonómii pre záujemcov o ekonomické poznatky nad rámec štandardného vyučovacieho procesu na vysokých školách, na ktorých sa otvorene a intenzívne diskutuje o využití myšlienok ekonomických teoretikov blízkych klasickému liberalizmu pre prax na Slovensku.

AKE sa skladá z navzájom prepojených seminárov o nadčasových témach a zároveň aktuálnych myšlienkach liberálnych ekonómov (Adama Smitha, J. B. Saya, Frédérica Bastiata, Ludwiga Misesa, Friedricha Hayeka, Miltona Friedmana, Jamesa Buchanana a ďalších), s uvádzaním ich fungovania v reálnom živote. Vzdelávací program AKE je tak zameraný na prepojenie ekonomickej teórie a hľadania odpovedí, využiteľných v súkromnom, profesijnom a spoločenskom živote človeka.

Témy seminárov sú vybrané tak, že dopĺňajú vzdelávací proces ekonomických predmetov na vysokých školách na Slovensku a sú v súčasnosti nanajvýš aktuálne a v praxi využiteľné.

V období trvania programu od marca do decembra 2022 sa predpokladajú nasledovné témy:

1. seminár (24. 3. 2022): oboznámenie účastníkov s harmonogramom kurzu a prezentácia a diskusia na tému

Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a ich využitie v praxi

2. seminár (28. 4. 2022): prezentácia a diskusia na tému

Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi

3. seminár (26. 5. 2022): prezentácia a diskusia na tému

Dedičstvo Adama Smitha pre súčasnosť

4. seminár (30. 6. 2022): prezentácia a diskusia na tému

Prínos Friedricha Augusta von Hayeka pre súčasné ekonomické myslenie a prax

5. seminár (29. 9. 2022): prezentácia a diskusia na tému

Prínos Miltona Friedmana a iných predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl pre ekonomické myslenie a prax

6. seminár (13. 10. 2022): prezentácia a diskusia na tému

Význam vlastníctva a vlastníckeho práva v ekonomickej teórii a praxi. Príklady v podmienkach Slovenska

7. seminár (27. 10. 2022): prezentácia a diskusia na tému

Vláda, vládne zásahy do ekonomiky a ich ekonomické dôsledky v teórii a praxi. Príklady v podmienkach Slovenska

8. seminár (24. 11. 2022): prezentácia a diskusia na tému

Ekonomické problémy financovania činností, ktoré zabezpečujú vlády. Príklady v podmienkach Slovenska

9. seminár (8. 12. 2022): záverečná diskusia, vyhodnotenie esejí, slávnostné ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov absolventom kurzu AKE.

Na poslednom seminári bude slávnostné ukončenie AKE a odovzdávanie certifikátov úspešným absolventom AKE. Časový a vecný harmonogram bude poskytnutý účastníkom na prvom seminári AKE. Účastníci budú mať možnosť aktívne vstupovať do tém, navrhovať nové témy alebo navrhovať zmeny v plánovaných témach, ktoré budú pred začatím seminárov zverejnené.