Nový úverový produkt SZRB so zárukou od EIF

BRATISLAVA – Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje živnostníkom a malým a stredným podnikom nový úverový produkt INVESTaktiv so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) na financovanie ich prevádzkových a investičných potrieb.

Úver má znížené  požiadavky na jeho krytie. Vďaka záruke EIF môže byť zabezpečenie zo strany klienta znížené až na polovicu požadovanej výšky úveru. Úver má dlhú  splatnosť, v prípade investičných úverov až do 20 rokov a pri prevádzkových úveroch do 8 rokov.

Cieľom úveru INVESTaktiv je zlepšiť prístup malých a stredných podnikateľov k financovaniu znížením požadovanej úrovne zabezpečenia úveru poskytnutím záruky InvestEU a tým zvýšiť ich konkurencieschopnosť.

Prevádzkový úver je možné poskytnúť až do výšky 300 000 eur so splatnosťou 5 až 8 rokov. Pri investičných úveroch je maximálna výška 500 000 eur so splatnosťou od 8 do 15 rokov, pričom po posúdení bankou sa môže predĺžiť až na 20 rokov.

Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva SZRB, a. s., povedal: „Nový úver INVESTaktiv so zárukou EIF umožňuje SZRB poskytovať dostupnejšie, ako aj dlhodobejšie financovanie slovenským malým a stredným podnikom. SZRB prenáša výhody plynúce zo záruky EIF na svojich klientov vo forme predĺženej splatnosti úverov až do 20 rokov a redukovaných požiadaviek na zabezpečenie.

Spoločnosti tak budú môcť financovať investície a rozvojové plány, navýšiť svoj prevádzkový kapitál alebo získať dodatočnú likviditu.“
O úver INVESTaktiv môžu požiadať malí a strední podnikatelia vrátane mikropodnikov.