Monitor hospodárskej politiky o spracovaní odpadu

V období posledných 30 rokov došlo k vyčerpaniu konceptu extenzívneho využívania prírodných zdrojov, definovaného lineárnym, neuzavretým vzťahom zdroj – produkt – spotreba – odpad.

Jediným spôsobom, ako si slovenské hospodárstvo môže udržať konkurencieschopnosť v dlhodobom horizonte, je maximalizácia využitia už existujúcich zdrojov.

Konštatuje to študent odboru aplikovaná ekonómia Patrik Turcsek na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej Univerzity. Napísal to v odbornom časopise Monitor hospodárskej politiky.

Môžeme konštatovať, že efektivitu odpadového hospodárstva SR v oblasti komunálnych odpadov nie je možné jednoducho zadefinovať do uniformnej kategórie, keďže slovenský systém v jej rámci dosahuje značne zmiešané výsledky.

Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie prešlo odpadové hospodárstvo mnohými zmenami. Počas posledných rokov došlo zároveň
k výraznému poklesu množstva KO ukladaného na skládku a nárastu miery ich recyklácie. Napriek tomu, že miera recyklácie KO kontinuálne vzrastá, v rámci tohto ukazovateľa má Slovensko oveľa vyšší
potenciál, ktorý však nevyužíva.

Iba približne 34 % z vytriedených Komunálnych odpadov je recyklovaných, pričom iba 8,3 % z materiálov v prvovýrobe pochádza z recyklovaných materiálov. Jedným z primárnych dôvodov je nízka úroveň recyklačných oblastiach. Prerušenie väzby medzi hospodárskym rastom a rastom tvorby odpadov je nutnou podmienkou prechodu na obehový model hospodárstva.

Tvorba komunálneho odpadu má na Slovensku stále stúpajúcu tendenciu, pričom je veľmi výrazne korelovaná s ekonomickým vývojom.
Ako príklady dobrej praxe v oblasti verejných politík v tejto oblasti označiť Holandsko alebo Švédsko.

Na záver môžeme konštatovať, že pri súčasnom stave odpadového hospodárstva je transformácia slovenskej ekonomiky na jej obehový ekvivalent stále v nedohľadne. Spomedzi viacerých možností, ktoré by mohli zlepšiť súčasnú situáciu v oblasti efektivity v nakladaní s komunálnymi odpadmi predpokladáme najpravdepodobnejší úspech u plošného zavedenia množstvových poplatkov za komunálny odpad a zvýšenie úsilia pri budovaní zodpovedajúcej recyklačnej infraštruktúry.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.