Moldavsku do smrti ostalo šesťdesiat rokov

Moldavsko sa nachádza v dlhodobej demografickej kríze.Od samostatnosti v roku 1991 sa počet obyvateľov znížiloštvrtinu. Je to viac ako 1 milón ľudí.

Na začiatku roka 1991 žilo v Moldavsku približne 4,3 milióna ľudí – dnes počet obyvateľov republiky klesol o takmer štvrtinu. Za 27 rokov nezávislosti v roku 2018 sa v krajine narodil najmenší počet detí.

Odznelo to podľa denníka Moldavské vedomosti na národnej zdravotníckej demografickej konferencie venovanej dvadsiatemu výročiu založenia Akadémie lekárskych vied v Moldavsku. Organizátorom konferencie “Trendy demografických javov v Moldavskej republike a zachovanie genofondu krajiny” bola Akadémia vied, ktorá podporila iniciatívu Akadémie lekárskych vied. Na fóre sa zúčastnili akademici z Ruska a Ukrajiny.

“Počet obyvateľov Moldavska klesá,” poznamenala Olga Gagauz, zástupkyňa riaditeľa Národného inštitútu pre ekonomický výskum.

Depopulácia a demografické starnutie obyvateľstva je v najbližších desaťročiach jedným z hlavných problémov, má významný vplyv na sociálno-ekonomický rozvoj a bráni udržateľnému hospodárskemu rastu. Nedostatok práce, najmä vo vidieckych oblastiach, malý objem domáceho trhu, masová emigrácia, pokles spotrebiteľskej aktivity a počet spotrebiteľov vo všeobecnosti, nedostatok kvalifikovaných pracovných zdrojov – prispievajú k reprodukcii čoraz zhoršujúcej sa demografickej a ekonomickej situácie.

 

Olga Gagauz vyjadrila prognózu centra pre demografický výskum na roky 2014 – 2035: pokles počtu obyvateľov bude rýchly, pričom každoročne bude predstavovať 1,1 až 2 percentá. Tu je pesimistická verzia prognózy: pri zachovaní pôrodnosti na úrovni roka 2014 migračný odtok 1-1,3 percenta obyvateľstva zvyšuje predpokladanú dĺžku života zo 64,9 na 67 rokov u mužov a od 73,7 na 75,8 roka u žien do roku 2035 sa počet obyvateľov môže znížiť o 28,4%.

Vyľudňovanie krajiny je skutočným nebezpečenstvom: počet obyvateľov klesá, pretože neexistuje žiadna práca, žiadne podniky, žiadne investície. Hlavným dôvodom je však nielen pokles počtu pôrodov, ale aj masová emigrácia. Druhou zložkou je úmrtnosť, ktorá bola a zostáva vysoká. Priemerná dĺžka života je úzko závislá od zlepšenia životnej úrovne, zlepšovania kvality a dostupnosti zdravotníckych služieb.

Počas rokov nezávislosti Moldavsko nedosiahlo významný pokrok v dynamike očakávanej dĺžky života. V súčasnosti je priemerná dĺžka života u mužov približne 65 rokov, u žien je to 73 rokov, čo je o 10 rokov menej ako v krajinách EÚ.

Ďalším  špecifikom je vysoká predčasná úmrtnosť populácie v produktívnom veku. Ide o stratu ľudského potenciálu, depopuláciu, znehodnotenie investícií do vzdelávania.

Dá sa dúfať, že sa zvýši miera pôrodnosti? Podľa Oľgy Gagauz celková plodnosť vypočítaná pre populáciu v rokoch 2014-2015 kolísala na úrovni 1,6 – 1,65 narodených na ženu. Ukazovatele konečnej miery pôrodnosti pre skutočné generácie tiež neumožňujú hovoriť o mimoriadne nízkej pôrodnosti. Podľa sčítania obyvateľov a domov z roku 2014 bola celková pôrodnosť žien narodených v roku 1970 1,94 narodených za jednu ženu a narodených v roku 1975 – 1,85. Počet narodení ročne na rok však klesá, keďže počet obyvateľov klesá, najmä v mladšom veku.

Moldavsko je v demografickej kríze, ktorá ohrozuje stratu veľkého počtu ľudí za niekoľko desaťročí. Účastníci konferencie vyjadrili potrebu prijať naliehavé opatrenia v oblasti populácie s cieľom zachovať genofond krajiny, a to aj v oblasti ochrany materstva, posilnenia reprodukčného zdravia, sociálnej politiky a zdravotnej starostlivosti.