MF SR: štátny rozpočet je v mínuse 3,715 mld. eur

BRATISLAVA – Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 1 654,0 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1 535,9 mil. eur.

Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 118,1 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla 2021 schodok vo výške 3 715,0 mil. eur.

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 327,9 mil. eur (+21,6 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 682,7 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 538,0 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 50,8 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 50,0 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 35,2 mil. eur. Uvedené kompenzovalo výpadok pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 29,6 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 4,3 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 5,1 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 288,7 mil. eur (+40,6 %). Príjmy štátneho rozpočtu z dividend medziročne vzrástli o 46,7 mil. eur.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 9,3 mil. eur (-9,3 %). Ide najmä o medziročný pokles iných nedaňových príjmov o 23,6 mil. eur, kapitálových príjmov o 2,1 mil. eur a úrokov o 0,5 mil. eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie o 0,7 mil. eur. Uvedené výpadky príjmov boli čiastočne kompenzované medziročným nárastom príjmov z administratívnych poplatkov, a to o 17,6 mil. eur

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 368,3 mil. eur (-55,2 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 158,0 mil. eur (+19,1 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 43,3 mil. eur (+30,9 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 8,8 mil. eur (+1,7 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 69,9 mil. eur (-10,4 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 1 764,0 mil. eur (+21,0 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2020
Skutočnosť
k
31.07.2020
Schválený
rozpočet
2021
Skutočnosť
k
31.07.2021
% plnenia ŠR
v roku 2020
% plnenia ŠR
v roku 2021
Index
2021 / 2020

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 750 635 7 388 186 15 806 153 9 042 200 46,9% 57,2% 122,4%
Daňové príjmy 11 872 170 6 139 053 11 798 851 7 466 970 51,7% 63,3% 121,6%
EÚ príjmy 2 551 329 710 569 2 782 531 999 282 27,9% 35,9% 140,6%
Dividendy 428 475 103 333 423 965 149 995 24,1% 35,4% 145,2%
      z toho:  štátny rozpočet 428 465 103 333 423 965 149 995 24,1% 35,4% 145,2%
                  MH Manažment, a. s. 10 0 0 0 0,0% –– ––
Ostatné príjmy 898 661 435 231 800 806 425 953 48,4% 53,2% 97,9%
Výdavky štátneho rozpočtu 23 509 055 11 221 303 27 603 807 12 757 183 47,7% 46,2% 113,7%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 796 973 667 386 1 112 350 299 008 83,7% 26,9% 44,8%
EÚ výdavky 2 326 973 828 852 2 782 531 986 832 35,6% 35,5% 119,1%
Spolufinancovanie 385 660 140 269 679 721 183 585 36,4% 27,0% 130,9%
Odvod do rozpočtu EÚ 877 392 529 803 1 038 917 538 595 60,4% 51,8% 101,7%
Transfer Sociálnej poisťovni 969 865 669 865 839 198 600 000 69,1% 71,5% 89,6%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 18 152 192 8 385 128 21 151 090 10 149 163 46,2% 48,0% 121,0%
Schodok štátneho rozpočtu -7 758 420 -3 833 117 -11 797 654 -3 714 983 49,4% 31,5% 96,9%

Ministerstvo financií SR