MF: V roku 2020 nebudeme poskytovať dotácie obciam

BRATISLAVA –  Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2020 nebude poskytovať dotácie na individuálne potreby obcí a na všeobecne prospešné služby.

Tieto dotácie sa poskytovali podľa Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR (ďalej len „výnos“).

V  roku 2020 Slovenskú republiku zasiahla pandémia ochorenia COVID-19, ktorá zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu verejnej správy. Ministerstvo financií v priebehu roka realokuje všetky dostupné rozpočtové zdroje na výdavky nevyhnutné na finančné zabezpečenie opatrení prijímaných vládou Slovenskej republiky, Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky, ako aj ostatnými relevantnými organizáciami s cieľom zamedzenia šírenia pandémie a kompenzácie jej negatívnych vplyvov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti ministerstvo financií rozhodlo, že v roku 2020 neposkytne dotácie podľa § 1 a § 2 výnosu.