Marcel Slávik zo Združenia domových samospráv ryžuje na pripomienkach k stavebným projektom

BRATISLAVA – Marcel Slávik z bratislavského Združenia domových samospráv zarába na pripomienkach k developerským projektom. Pripomienky k občianskemu združeniu má aj predseda strany Sloboda a solidarita Richard Sulík, minister hospodárstva.

V rámci európskych noriem môže mať pripomienky k projektom takmer ktokoľvek. Finančné noviny majú text listu, ktorý posiela developerom. Občianske združenie spravuje jeden panelák v bratislavskej štvrti Petržalka.

Využíva proces hodnotenia vplyvov na životné prostredie. Ich posudzovanie (Environmental Impact Assessment – EIA) sa považuje za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky uskutočňovania trvalo udržateľného rozvoja ľudstva. Vo vyspelých krajinách sa uplatňuje viac ako tri desaťročia.

Marcel Slávik má pripomienky. Ak sa nositelia developerských projektov stanú členmi jeho neziskovej organizácie Združenie domových samospráv, alebo zaplatia sponzorský dar, tak potom stiahne pripomienky k developerskému projektu.

Komentáre obsahujú niekoľko nasledovných bodov. 1) Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú. 2) Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území. 3) Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia. (Finančné noviny zachovali štýl a gramatiku občianskeho združenia Združenie domových samospráv.)

Rovnaký list s rovnakými pripomienkami dostávajú všetci developeri. Celkovo list obsahuje dvanásť pripomienok. Poznámka pre zberateľov kuriozít. Občianske združenie žiada vybudovanie jamy na kompostovanie zeleného odpadu.

Združenie domových samospráv nie je jedinou neziskovou spoločnosťou, ktorá má pripomienky v rámci procesu Posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Jedným z ďalších je združenie Kremnické vrchy, ktoré pripomienkuje projekty ťažby bentonitu.