Letom, zimou, svetom a Nursultan, on vie to (4) – dnes trochu o slobode vierovyznania, či ideológie

NUR SULTAN – V Kazachstan funguje sekulárny štát v praxi. Cirkev je oddelená od štátu podľa ústavy a zákonov. Ústava Kazachstanu sa touto otázkou zaoberá niekoľkokrát. Jej úplné znenie je tu.

V Kazašskej republike sa rešpektuje ideologická a politická rozmanitosť.  Verejné združenia sú si pred zákonom rovné. Neoprávnené zasahovanie štátu do vecí verejných združení a verejných združení vo veciach štátu, ukladanie funkcií štátnych orgánov verejným združeniam sa nepovoľuje.

Zakazuje sa zakladať a prevádzkovať spolky, ktorých ciele alebo činnosti smerujú k násilnej zmene ústavného poriadku, narušeniu integrity republiky, narušeniu bezpečnosti štátu, podnecovaniu sociálnych, rasových, národných, náboženských, triednych a klanovej nenávisti, ako aj vytváranie polovojenských formácií, ktoré nie sú ustanovené zákonom.

Aktivity politických strán a odborových zväzov iných štátov, strán na náboženskom základe, ako aj financovanie politických strán a odborových zväzov zahraničnými právnickými osobami a občanmi, zahraničnými štátmi a medzinárodnými organizáciami nie sú v republike povolené. Činnosť zahraničných náboženských združení na území republiky, ako aj menovanie vedúcich náboženských združení v republike zahraničnými náboženskými strediskami sa uskutočňujú po dohode s príslušnými štátnymi orgánmi republiky.

Pozrime sa na konkrétne znenie niektorých článkov Ústavy Kazašskej republiky.

Článok 14

Všetci sú si pred zákonom a súdmi rovní. Nikto nemôže byť vystavený akejkoľvek diskriminácii na základe pôvodu, sociálneho, úradného a majetkového stavu, pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, náboženského vyznania, viery, miesta bydliska alebo z akýchkoľvek iných dôvodov.

Článok 19

Každý má právo určiť a uviesť alebo neoznačiť svoju národnú, stranícku a náboženskú príslušnosť.
Každý má právo používať svoj rodný jazyk a kultúru, slobodne si zvoliť jazyk komunikácie, vzdelávania, odbornej prípravy a tvorivosti.

Článok 20

Sloboda prejavu a tvorivosť sú zaručené. Cenzúra je zakázaná. Každý má právo na slobodné prijímanie a šírenie informácií spôsobom, ktorý nie je zakázaný zákonom. Zoznam informácií tvoriacich štátne tajomstvá Kazašskej republiky je stanovený zákonom. Propaganda alebo agitácia za násilnú zmenu ústavného poriadku, porušenie integrity republiky, narušenie bezpečnosti štátu, vojnu, sociálnu, rasovú, národnú, náboženskú, triednu a kmeňovú nadradenosť, ako aj kult krutosti a násilia nie sú dovolené.

Nabudúce si povieme o histórii náboženstiev v Kazašskej republike.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.