Lavrov o stabilite, bezpečnosti a inovačnom raste

BRATISLAVA / MOSKVA – Článok ministra zahraničných vecí Ruska S. V. Lavrova pre médiá členských krajín BRICS:  Strategické partnerstvo BRICS v záujme globálnej stability, všeobecnej bezpečnosti a inovačného rastu, 12. novembra 2019. Finančným novinám autorizovaný preklad článku poskytlo Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie. BRICS je združenie krajín Brazília, Rusko, India Čína a Južná Afrika. Pojem prvý raz použil finančný analytik Jim O´Neil.

V dňoch 13. – 14. novembra sa v meste Brazília konal XI. summit BRICS. V predvečer udalosti, ktorá je pre naše zoskupenie kľúčová, by som sa chcel s Vami podeliť s ruským pohľadom na strategické partnerstvo v rámci “päťky”.

Súčasnému predsedníctvu BRICS sa podarilo dosiahnuť značný úspech vo všetkých hlavných smeroch vzájomnej súčinnosti, teda v politickej, hospodárskej i humanitárnej oblasti. Rusko podporuje brazílskych partnerov v ich snahe o dosiahnutie lepších praktických výsledkov mnohostrannej spolupráce v prospech väčšieho blahobytu našich štátov a národov.

Vítame vyhlásenie brazílskeho prezidenta J. Bolsonara v Osake o dôležitosti intenzifikácie dialógu vo formáte BRICS, čo umožní “päťke” lepšie využívať výhody plynúce z neustálych globálnych zmien.

Dnes spojené úsilie našich krajín nadobúda mimoriadny význam. Svetová politika sa otriasa v základoch. V rozličných častiach sveta pretrváva veľký konfliktný potenciál. Úplne cielene sa rúca architektúra kontroly nad zbrojením, veľmi nebezpečným krokom v tomto smere bolo jednostranné odstúpenie Spojených štátov od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu. Stále panuje štrukturálna nerovnováha v svetovom hospodárstve. Globálny ekonomický rast vážne ohrozujú také metódy nekalej konkurencie, ako jednostranné ekonomické sankcie, protekcionizmus, obchodné vojny, ako aj vyslovené zneužívanie štatútu amerického dolára ako svetovej rezervnej meny. Medzinárodné spoločenstvo okrem toho stojí pred úlohou nájsť efektívne odpovede na celý rad nebezpečných výziev dnešných čias – od terorizmu až po zmenu klímy.

Dospelo to tak ďaleko, že systém medzinárodného práva utvorený na základe výsledkov druhej svetovej vojny, ktorého hlavným zdrojom je stále Charta OSN, sa snažia nahradiť takzvaným “poriadkom založeným na pravidlách”. Tieto “pravidlá” sa však vyrábajú v zákulisí v “úzkom kruhu” a následne sa v závislosti od politickej konjunktúry nanucujú všetkým ostatným.

Multipolarita, to nie je recept na súperenie a chaos v medzinárodných vzťahoch, ako tvrdia niektorí naši kritici. Naopak, to je usporiadanie, ktoré ako jediné zodpovedá realite dnešného sveta a ktoré by prispelo k všestrannému rozvoju potenciálu všetkých štátov, tak veľkých, ako aj malých, k upevňovaniu vzájomne výhodnej spolupráce medzi nami na základe zhodných záujmov.

Rusko rovnako ako ostatné štáty BRICS odmieta diktát a nátlak, vydieranie a vyhrážky, a ešte viac používanie sankcií bez ich schválenia Bezpečnostnou radou OSN. Naopak, Rusko navrhuje ísť cestou vzájomne rešpektujúceho dialógu, ktorý je zameraný na dosiahnutie konsenzu a predpokladá zohľadňovanie záujmov všetkých účastníkov komunikácie medzi štátmi. Sme presvedčení, že všetky dohody o dôležitých otázkach svetovej agendy sa musia uzatvárať za maximálne širokej a rovnoprávnej účasti všetkých zainteresovaných strán a musia sa opierať o všeobecne uznávané právne normy. Členovia BRICS sú oddanými stúpencami demokratizácie medzinárodného života, aplikovania zásad Charty OSN, rešpektovania kultúrnej a civilizačnej rozmanitosti, práva národov na samostatné rozhodovanie o svojom osude.

Je veľmi dôležité, že ku kľúčovým globálnym a regionálnym problémom zaujímame totožné alebo veľmi blízke postoje. Sme dôsledne za mierové, politicko-diplomatické urovnanie krízových situácií a konfliktov v najrozličnejších svetových regiónoch. Vedieme komplexný dialóg v rámci zápasu proti terorizmu, v sfére medzinárodnej informačnej bezpečnosti, v oblasti boja proti organizovanému zločinu a korupcii.

Môžeme s istotou konštatovať, že na začiatku druhého desaťročia svojho fungovania je “päťka” jedným z kľúčových pilierov rodiaceho sa spravodlivejšieho polycentrického usporiadania sveta a hrá dôležitú stabilizujúcu úlohu vo svetových záležitostiach. Má na to potrebný potenciál. Na zoskupenie pripadá prakticky tretina svetového HDP v parite kúpnej sily. Vlani podľa tohto ukazovateľa predbehlo aj G7.

BRICS sa stáva atraktívnym pre mnohé štáty s rozvíjajúcou sa ekonomikou. Priťahuje ich to, že zoskupenie obhajuje hodnoty mnohostrannosti, presadzuje zabezpečenie transparentnej, nediskriminačnej, otvorenej, slobodnej a inkluzívnej povahy medzinárodného obchodu, odmieta jednostranné ekonomické reštrikcie a protekcionistické opatrenia v zahraničnoekonomických stykoch. Vo vyhlásení lídrov na záver stretnutia “na okraj” samitu G20 v júni v Osake zreteľne rezonoval úmysel piatich krajín obhajovať základy rovnoprávneho multilaterálneho obchodného systému a úlohu WTO ako jeho jadra, presadzovať reformu Medzinárodného menového fondu.

Veľmi plodne funguje Nová rozvojová banka BRICS, ktorá je jednou z perspektívnych mnohostranných rozvojových inštitúcií. Len v tomto roku Správna rada Novej rozvojovej banky schválila 12 nových investičných projektov v štátoch, ktoré sú členmi zoskupenia. Od začiatku pôsobenia v roku 2015 bolo schválených 42 investičných projektov v celkovej sume viac než 11 miliárd dolárov.

Naďalej pracujeme na upevnení Poolu devízových rezerv BRICS. Jeho celkový kapitál predstavuje 100 miliárd dolárov a jeho úlohou je garantovať finančnú stabilitu “päťky” v prípade vzniku krízových situácií.

Vysoko si ceníme úsilie brazílskeho predsedníctva venované realizácii päťstranných iniciatív v oblasti ekonomiky, vedy, inovácií, zdravotníctva. S potešením zaznamenávame plánovité budovanie siete humanitárnych stykov – naberá na obrátkach spolupráca v oblasti kultúry, vzdelávania, športu, mládežníckej politiky, rozvíjajú sa medziľudské kontakty.

V roku 2020 sa “kormidla” BRICS ujme Rusko. Máme v úmysle zabezpečiť kontinuitu, harmonický prechod od brazílskeho k ruskému predsedníctvu. Budeme pokračovať v trende na dôsledné komplexné prehĺbenie strategického partnerstva členov zoskupenia. Máme, samozrejme, záujem o rozšírenie spolupráce členských štátov vo finančno-ekonomickej sfére, na zvýšení efektivity priemyselnej súčinnosti, praktickej kooperácii v oblasti vypracovávania a realizácie nových spoločných projektov v energetike, v oblasti telekomunikácií a vyspelých technológií. Medzi našimi prioritami je aj upevnenie zahraničnopolitickej koordinácie na popredných multilaterálnych platformách, v prvom rade v OSN, ktorá v budúcom roku oslávi 75. výročie svojho založenia.

Som presvedčený, že v búrlivých vodách svetovej politiky bude “koráb” BRICS naďalej plávať zvoleným kurzom, že bude aj v budúcnosti veľkým dielom prispievať k zachovaniu medzinárodnej stability, k zabezpečeniu trvalého rastu svetovej ekonomiky. Ďalším významným medzníkom na ceste budovania päťstrannej spolupráce a dosahovania nových mét bude nadchádzajúce stretnutie na najvyššej úrovni v Brazílii.

Na záver by som chcel zaželať čitateľom Vášho periodika a všetkým občanom členských štátov BRICS život v mieri a blahobyte, veľa zdravia a všetko najlepšie.