Kremeľ podporuje pakt OSN o migrácii

Ruská federácia Marrakéši  vydala 11. decembra 2018 vyhlásenie ku Globálnemu paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii. Nasledoný text poskytla finančným novinám Jekaterina Prigožinovová, hovorkyňa Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Ruská federácia podporuje prijatie Globálneho paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, ktorá sa zaoberá mnohými aspektmi medzinárodnej migrácie vrátane humanitárnej zložky, otázok rozvoja, ľudských práv a boja proti zločinnosti.

Očakávame, že Globálny pakt sa stane základom pre dlhodobú komplexnú medzinárodnú spoluprácu, zameranú okrem iného na vytvorenie kanálov legálnej migrácie a mechanizmy účinnej kontroly migračných procesov, rozvoj nástrojov na boj proti nelegálnej migrácii vrátane readmisie a bojaprotizločinom v oblastimigrácie.

Nemenej dôležité je podporovať v krajinách masového exodu obyvateľstva vytváranie trvalo udržateľných podmienok na nastolenie pokojného života a návrat ľudí do vlasti. Je zrejmé, že odstránenie mnohých príčin migračných problémov spočíva v rovine politického urovnania v krajinách pôvodu migrantov, ako aj v pomoci krajinám v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja a budovania štátu.

Je nevyhnutné urobiť všetko tak,  aby sa vylúčila možnosť prenikania teroristov a iných zločincov do krajín prijímania migrantov,  spolu s ľuďmi, ktorí skutočne potrebujú pomoc. Treba spolupracovať na odstránení xenofóbie, sociálnej, rasovej, národnostnejči náboženskej nenávisti a nepriateľstva voči migrantom.

Opätovne zdôrazňujeme naše odmietnutie koncepcie „zdieľania zodpovednosti“, ktorá v súčasnej podobe znamená iba rozdelenie bremena prijímania nútených migrantov do krajín, ktoré často nemali nič spoločné s  dôvodmi masového exodu ľudí.Sme proti tomu, aby sa prenášala všetka zodpovednosť na iného, zatiaľ čo súčasná ťažká migračná situácia je vo veľkej miere výsledkom nezodpovedného zasahovania do vnútorných záležitostí suverénnych štátov Blízkeho východu a Severnej Afriky. V tejto súvislosti by krajiny, ktoré sa aktívne podieľali na takomto zasahovaní, mali znášať primárnu a najväčšiu zodpovednosť, vrátane následkov migrácie.

Pokladáme tiež za nevhodné  spomínať činnosť a odporúčania Programu na ochranu osôb presídlených cez štátne hranice v súvislosti s prírodnými katastrofami a zmenou klímy a Platformu pre pohyb osôb v dôsledku prírodných katastrof. K dnešnému dňu neexistujú žiadne spoľahlivé a všeobecne uznávané vedecké údaje, ktoré by naznačovali priamy vzťah medzi zmenou klímy a presunom ľudí, ako ani prvenstvo environmentálnych faktorov, ktoré ich donútili k premiestňovaniu. Okrem toho, činnosť platformy nemá podporu všetkých krajín a jej závery neboli schválené pod záštitou špecializovaného základu – Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC).

Globálny pakt, samozrejme, nie je právne záväzným dokumentom a neukladá krajinám, ktoré ho prijali, právne a finančné záväzky.