Konzervatívny inštitút Študentská esej 2023: Čo by povedal Adam Smith na dnešnú spoločnosť?

BRATISLAVA – Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyhlasuje osemnásty ročník súťaže Študentská esej, tentoraz na tému.

Čo by povedal Adam Smith na dnešnú spoločnosť?

Finančné noviny o tom informoval Peter Gonda.

Od obdobia, kedy Adam Smith napísal svoje knihy, sme enormne zbohatli a bezprecedentne si zlepšili životné podmienky. Dnes žijeme v najlepších historických časoch, časť ľudí však nedôveruje a ďalšia prestáva dôverovať systému „prirodzenej slobody“. Znamená to, že sa už vyčerpal alebo je možné regenerovať civilizačnú morálku? Môžeme sa mať naďalej lepšie, keď „neviditeľnú ruku“ v mantineloch „komutatívnej spravodlivosti“ viac brzdia „muži systému,“ ktorí sa snažia plánovať a riadiť spoločnosť ako šachovú partiu? Ak áno, ako to dosiahnuť? Ak by sme si dnes po 300 rokoch od narodenia Adama Smitha predstavili tohto škótskeho velikána ako „nestranného pozorovateľa,“ čo by povedal na stav a výhľad spoločnosti? Čo by nám dnes odkázal a poradil?

Podmienky súťaže

Súťaže „Študentská esej 2023“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý bude mať 31. decembra 2023 menej ako 30 rokov, teda narodený po 31. decembri 1993.

Uchádzač doručí nepodpísanú esej e-mailom (ako dokument formátu .doc/.docx alebo .rtf alebo .pdf) na adresu esej@institute.sk najneskôr 17. novembra 2023, vrátane. Uchádzač zároveň doručí základné údaje o sebe (meno a priezvisko a názov školy, ktorú navštevuje). Základné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente (formát .doc alebo .rtf alebo .pdf). Eseje doručené inou ako elektronickou formou (napr. poštou, faxom) nebudú akceptované.

Esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jej rozsah nesmie presiahnuť 1 800 slov.

Uchádzači, ktorí odošlú prácu na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený rozsah eseje, odošlú nekompletné údaje alebo doručia esej tak, že porota ju nebude mať k dispozícii v stanovenom termíne v elektronickej podobe, nebudú zaradení do hodnotenia.

Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať e-mailom eseje a následne každej eseji priradí identifikačné číslo.