Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika opäť otvára cyklus seminárov Akadémia klasickej ekonómie

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi otvárajú v roku 2023 už šestnásty samostatný ročník cyklu seminárov.

Finančné noviny o tom informoval Radovan Kazda.

Podrobnosti k programu a spôsob prihlásenia sa nájdete aj na tomto odkaze: https://ake.institute.sk/vsetko-o-akademii-klasickej-ekonomie/

Čo znamená Akadémia klasickej ekonómie (AKE)?

AKE sa skladá z navzájom prepojených seminárov o nadčasových témach a zároveň aktuálnych myšlienkach liberálnych ekonómov (Adama Smitha, J. B. Saya, Frédérica Bastiata, Ludwiga Misesa, Friedricha Hayeka, Miltona Friedmana, Jamesa Buchanana a ďalších), s uvádzaním ich fungovania v reálnom živote.

Vzdelávací program AKE je tak zameraný na prepojenie ekonomickej teórie a hľadania odpovedí, využiteľných v súkromnom, profesijnom a spoločenskom živote človeka.

Kedy, kto a kde

AKE 2023 bude pozostávať z deviatich vzájomne previazaných ekonomických seminárov, ktoré sa budú konať od marca do decembra 2023 (okrem júla a augusta) v učebni VŠM v Bratislave, a to vo vopred určenom termíne v čase od 17.30 do 20.00 hod.

Cyklus seminárov bude viesť koordinátor projektu, riaditeľ a ekonóm KI Peter GONDA.

Na niektorých seminároch budú mať koreferáty pozvaní experti na dané témy, napríklad o téme peňazí analytik INESS a autor kníh Zlé peniaze a Ako na zlato Juraj KARPIŠ a o téme negatívnych externalít vydavateľ online denníkov o priemyselnej ekológii a analytik KI Radovan Kazda.

O akých témach sa bude diskutovať?

V období trvania programu od marca do decembra 2023 sa predpokladajú nasledovné témy:

1. seminár (2. 3. 2023): Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť

2. seminár (30. 3. 2023): Ekonómia a etika a trh a morálka pre fungovanie slobodnej spoločnosti

3. seminár (27. 4. 2023): Ekonómia a právo pre fungovanie slobodnej spoločnosti

4. seminár (25. 5. 2023): Peniaze v historickom kontexte a dnes. Centrálne bankovníctvo a jeho alternatívy v podobe slobodného bankovníctva

5. seminár (29. 6. 2023): Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia

6. seminár (28. 9. 2023): Negatívne externality a možnosti ich riešení bez vládnych zásahov alebo s minimom vládnych zásahov

7. seminár (26. 10. 2023): Socializmus: podstata, realita a jeho dôsledky

8. seminár (30. 11. 2023): Možnosti riešenia sociálnych udalostí ľudí a problémov sociálneho štátu na báze osobnej zodpovednosti

9. seminár (14. 12. 2023): záverečná diskusia, vyhodnotenie esejí, slávnostné ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov absolventom kurzu AKE.

Časový a vecný harmonogram bude poskytnutý účastníkom na prvom seminári AKE. Účastníci majú možnosť aktívne vstupovať do tém, navrhovať nové témy alebo navrhovať zmeny v plánovaných témach, ktoré budú pred začatím seminárov zverejnené.

Každý účastník kurzu AKE bude mať možnosť:

  • získať certifikát AKE 2023 v prípade absolvovania aspoň polovice seminárov (teda počtom 5) a odovzdania eseje v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne podľa vopred zadaných kritérií,
  • získať potvrdenie o účasti na AKE 2023 v prípade absolvovania aspoň polovice seminárov,
  • získať zaujímavé materiály a iné informácie o ekonómii, napríklad informácie o odkazoch na internetové stránky, venujúce sa princípom ekonómie, ekonomickej literatúre a myšlienkam predstaviteľov ekonomického liberalizmu,
  • pravidelne si vypočuť v koncentrovanej podobe prezentácie koordinátora a prizvaných hostí o myšlienkach predstaviteľov liberálnej ekonómie, o princípoch ekonómie a o ich prepojeniach na otázky, ktoré sa týkajú praxe v podmienkach Slovenska,
  • pravidelne prezentovať svoje postoje a pravidelne diskutovať s ostatnými účastníkmi kurzu AKE, tým aj načerpať ďalšie poznatky od ostatných diskutérov v rámci AKE.

Prihlásenie

  • Prihlásiť sa na AKE 2023 je potrebné prostredníctvom zaslania vyplnenej prihlášky najneskôr 17. februára 2023.
  • Prihlášku na AKE nájdete tu: https://forms.gle/YoDd3WcW9NngJgA77
  • Počet účastníkov cyklu AKE je maximálne 60. V prípade vyššieho záujmu o účasť na cykle týchto seminárov si ich organizátor vyhradzuje právo vybrať účastníkov spomedzi prihlásených na základe nimi vyplnených formulárov prihlášky a na základe termínov ich prihlásenia sa na kurz.