Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je nezávislá inštitúcia, nie od pokynov ministra hospodárstva

V prvej dekáde tohto roka dostali zraniteľní odberatelia zálohové mesačné faktúry alebo mesačné rozpisy za dodávku elektriny na rok 2023 vo vysokých sumách.

K uvedenej situácii sa vyjadril aj dočasne menovaný premiér, že za vysoké ceny si môžu samotné  subjekty, keďže nepožadovali kompenzácie na zálohové faktúry alebo rozpisy súm za dodávku elektriny. Na základe toho sa vyjadril aj dočasne menovaný minister hospodárstva na tlačovej konferencii dňa 16.01.2023, a uviedol, že hlavným dôvodom vysokých zálohových súm je zmena referenčného obdobia vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)  za energetiku č. 18/2017 Z. z. v roku 2022, zo 6 mesiacov prvého polroka roka 2022 na obdobie 2 mesiacov august a september 2022 ( v uvedených dvoch mesiacoch bola najvyššia veľkoobchodná cena elektriny na burze), na základe čoho sa určila maximálna regulovaná cena elektriny pre
zraniteľných odberateľov na rok 2023.

Túto zmenu, ako uviedol minister hospodárstva Karel Hirman na tlačovej konferencii, urobilo ÚRSO na základe písomného pokynu ministerstva hospodárstva. Ak, predpokladáme, že táto informácia je pravdivá, tak potom ide o zásadné porušenie § 4 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, „nakoľko ÚRSO pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle a štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať ÚRSO pri vykonávaní jeho pôsobnosti.“

Je to aj ďalšie zásadné porušenie v § 5 od. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach „že predseda ÚRSO pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov
verejnej moci a od ďalších osôb.“

Pýtame sa, aké kroky urobí dočasne menovaná vláda SR, ak vie, že ÚRSO ako štátna inštitúcia pravdepodobne nevykonávala svoju pôsobnosť nezávisle
a nestranne, nechránila zraniteľných odberateľov pred vysokými cenami energie, pričom jej to vyplýva priamo zo zákona. Urobí vláda dodatočné kroky na nápravu tohto stavu a kto bude niesť zodpovednosť za túto situáciu?

JUDr. Monika Jankovičová – energetická ombudsmanka