KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu TERNO real estate s.r.o. a KON-RAD spol. s.r.o.

BRATISLAVA – Protimonopolný úrad Slovenskej republiky dňa 15. 08. 2023 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly spoločnosti TERNO real estate s.r.o. nad spoločnosťou KON-RAD spol. s.r.o.

Hlavnou obchodnou činnosťou oboch spoločností je veľkoobchod a maloobchod s potravinami a nepotravinovým tovarom.

Sortiment ponúkaných tovarov oboch spoločností je podľa zistení PMÚ podobný, pričom sa nešpecializujú na určitý druh sortimentu, ponúkajú veľmi širokú paletu produktov od chladených čerstvých potravín cez mrazené a suché potraviny až po nepotravinový tovar každodennej spotreby. PMÚ zvážil odhadovaný spoločný podiel spoločností po koncentrácii na trhu veľkoobchodu s potravinami a nepotravinovým tovarom v rámci Slovenskej republiky. Zobral tiež do úvahy výlučne konkurentov podobného zamerania a užšie priestorové vymedzenie trhu ako je územie SR a zistil, že aj pri takomto vymedzení pôsobí v oblasti veľkoobchodu s potravinami a nepotravinovým tovarom každodennej spotreby dostatočný počet charakterovo obdobných konkurentov.

PMÚ sa následne zameral na horizontálne pôsobenie spoločností v oblasti maloobchodu s potravinami a nepotravinovým tovarom. Spoločnosť TERNO pôsobí pod značkami „Terno“, „Kraj“, „Moja Samoška“ a celkovo prevádzkuje 157 maloobchodných predajní na západnom a strednom Slovensku, prevažne v okresných mestách. Spoločnosť KON-RAD prevádzkuje tri predajne v Bratislave, v Senci a v Modre. Obe spoločnosti ponúkajú vo svojich predajniach tovar bez špecializácie na konkrétne produkty. K prieniku medzi nimi na trhu maloobchodného predaja potravín a tovaru dochádza len na území obcí Bratislava (konkrétne mestskej časti Ružinov) a Senec. PMÚ prihliadol na prítomnosť dostatočného počtu konkurenčných predajní na oboch lokálnych trhoch, vrátane medzinárodných sietí maloobchodných konkurentov s významným celoslovenským podielom na trhu, a tiež skutočnosť, že v prípade účastníkov koncentrácie nejde o predajne špecializované na určitý druh sortimentu.

PMÚ skúmal aj vertikálny vzťah medzi spoločnosťami, pričom vzhľadom na charakter ich činnosti ide predovšetkým o vertikálny vzťah smerom od spoločnosti KON-RAD ako veľkoobchodníka k odberateľom predajní spoločnosti TERNO. PMÚ zobral do úvahy nízky trhový podiel oboch na trhu veľkoobchodu aj maloobchodu, prítomnosť dostatočne silných konkurentov na dodávateľskej aj odberateľskej úrovni a tiež celkové fungovanie veľkoobchodného trhu aj cez veľkoobchodné nákupy priamo od výrobcov. Nebola identifikovaná ani prítomnosť tzv. must have značiek ako exkluzívne distribuovaných prostredníctvom spoločností KON-RAD a Terno.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel PMÚ k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 09. 2023.