Klub 500: podporujeme zjednodušenie daní

BRATISLAVA – Zamestnávatelia združení v Klube 500 vítajú zjednodušenie systému a zavedenie férových daní, ktoré predstavil minister financií Igor Matovič.

Klub 500 podporuje opatrenia na zníženie odvodového zaťaženia zamestnancov, neodporúča však zavedenie vyšších daní pre banky či monopoly. Tieto firmy totiž vyššie daňové zaťaženie prenesú do vyšších cien, ktoré v konečnom dôsledku zaplatia opäť občania. Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov vidí v navrhovaných princípoch mnohé pozitíva a očakáva, že sa tiež začne diskutovať aj o efektívnosti štátnej a verejne správy a miestnej a územnej samosprávy.

Nižšie odvodové zaťaženie zamestnancov, flexibilné odpisovanie investícií či nový prístup k zdaňovaniu firiem. To sú z pohľadu Klubu 500 najväčšie pozitíva, ktoré prináša navrhovaná daňová reforma z dielne ministerstva financií.  Zamestnávatelia vítajú zjednodušenie systému, nakoľko ten súčasný je neprehľadný a v mnohom neférový. „Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov je v porovnaní s ostatnými kategóriami daňovníkov (SZČO či výkonní umelci) neprimerane vysoké. Klub 500 víta, že sa konečne otvorila diskusia na tému férového daňovo-odvodového zaťaženia a podporuje opatrenia na zníženie odvodového zaťaženia zamestnancov. Pozitívom je aj princíp podpory pracujúcich rodín. Jeho nastavenie však vnímame otázne vzhľadom na niektoré rizikové zdroje jeho financovania, ako napríklad zrušenie poistiek štátneho majetku,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov tiež oceňuje, že do návrhu daňovej reformy sa dostali aj ďalšie opatrenia, po ktoré podnikatelia už dlho žiadajú. „Pozitívne vnímame skupinové zdaňovanie firiem, po ktorom podnikatelia volajú dlhú dobu. Zároveň to považujeme za základný predpoklad prijatia zákona o holdingu, ktorý by v budúcnosti mohol definovať hlavné princípy fungovania holdingových štruktúr. Z hľadiska plánovania cash-flow firiem je tiež pozitívnom zavedenie flexibilného odpisovania produktívnych investícií,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Z pohľadu navrhovaných sadzieb však Klub 500 neodporúča ísť cestou okamžitého znižovania sadzby dane z príjmov právnických osôb.  Skôr by privítal zrušenie dane z dividend, ktorú na Slovensku v zmysle pravidiel EÚ platia len domáci podnikatelia. Taktiež nepovažuje za vhodné zavedenie vyšších daní pre banky, monopoly a oligopoly. „Tieto subjekty totiž prenesú vyššie daňové zaťaženie do cien svojich služieb a v konečnom dôsledku to aj tak zaplatia občania,“ upozorňuje Tibor Gregor.

V oblasti gastro služieb  Klub 500 oceňuje zavedenie 10 % sadzby DPH, diskutabilné sú však opatrenia týkajúce sa zavedenia (ne)povinného tringeltu a či ďalších podmienok pre tento sektor.

Z pohľadu Klubu 500 však stojí navrhovaná daňová reforma ako celok na dobrých princípoch, ktoré by mohli Slovensku pomôcť. V súvislosti s konsolidáciou verejných financií by ale Klub 500 očakával aj otvorenie diskusie o šetrení na výdavkovej strane štátu, o efektívnom systéme riadenia vecí verejných a o zoštíhlení štátnej a verejnej správy a miestnej a územnej samosprávy, čo by tiež štátu ušetrilo milióny eur.