KET: praktické cvičenia z predmetu mikroekonómia

BRATISLAVA – Katedra ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave vydala vo vydavateľstve Iris Praktikum z mikroekonómie.

Autormi príručky s praktickými cvičeniami sú Ivana Lennerová, Zuzana Brinčíková, Martin Horváth a Alexandra Veselková.  Praktikum vyšlo vo vydavateľstve IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. v roku 2021.

Pojem mikroekonómia pochádza zo starogréckych slov μικρός — malý; οἶκος — dom; νόμος — zákon.

Mikroekonómia je časť ekonomickej teórie, ktorá skúma správanie sa jednotlivých ekonomických subjektov (predovšetkým firiem a jednotlivcov, resp. domácností), skúma situácie optimálne pre jednotlivé subjekty a rovnováhu na konkrétnych trhoch. Je to pohľad na ekonomiku zdola, na jej základné prvky, ich správanie a vzájomné vzťahy. Zaoberá sa správaním subjektov s ohľadom na ich preferencie a motiváciu, skúma podstatu hodnoty, spôsoby tvorby cien jednotlivých produktov, okrem dokonalej konkurencie objasňuje aj fungovanie rôznych trhových štruktúr v rámci nedokonalej konkurencie.

V I. časti sa autori zameriavajú na pochopenie súvislostí spojených zo vzácnosťou a obmedzenosťou zdrojov, nutnosťou určiť najefektívnejší spôsob ich využívania v podmienkach trhovej ekonomiky. Zároveň sa pozornosť sústreďuje na prehlbovanie poznatkov o procesoch prebiehajúcich na trhu – proces tvorby dopytu, ponuky a ceny a ich vzájomnom ovplyvňovaní sa.

II. časť je zameraná na riešenie úloh súvisiacich s racionálnym správaním sa domácností a firiem na trhu statkov a služieb a utváraním dopytu a ponuky v podmienkach dokonalej i nedokonalej konkurencie.

III. časť –  sa venuje riešeniu úloh spojených s rozhodovaním sa domácností a firiem na trhu výrobných faktorov. Umožní pochopiť vzácnosť a obmedzenosť výrobných zdrojov a nutnosť voliť spomedzi viacerých alternatív to najoptimálnejšie a najefektívnejšie využitie.

Učebná pomôcka nadväzuje a zároveň predpokladá zvládnutie učebnice Mikroekonómie.

Praktikum bolo vypracované v rámci riešeného projektu VEGA č. 1/0664/20 „Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie“.