Kazachstan: vízia novej hospodárskej politiky

Začiatkom roka 2022 zažil Kazachstan najťažší týždeň vo svojej samostatnej histórii. Ale už dnes si krajina začala budovať novú budúcnosť – výrazne sociálnejší a spravodlivejší štát založený na konkurencieschopnejšej ekonomike, ktorá bude aj naďalej otvorená zahraničným investíciám.

Vo svojom otvorenom a úprimnom prejave v Mažilise parlamentu 11. januára prezident Kasym-Žomart Tokajev nazval podporu obyvateľstva, domácich a zahraničných investorov jednou z najdôležitejších priorít v práci vlády.

Prezident zdôraznil, že vláda prijme všetky možné opatrenia na obnovenie dôvery domácich a zahraničných investorov a ostatných obchodných partnerov. Ubezpečil, že všetky záväzky a záruky Kazachstanu voči investorom a podnikom budú prísne dodržiavané a vykonávané v plnom rozsahu.

Hlava štátu tiež oznámila potrebu vytvorenia novej Koncepcie investičnej politiky, ktorá bude vypracovaná s cieľom zvýšiť investičnú atraktivitu Kazachstanu vzhľadom na rastúce požiadavky ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), globálnu energetickú a technologickú transformáciu. Pre informáciu: Kazachstan pritiahol za 30 rokov svojej nezávislosti priame zahraničné investície v hodnote 370 miliárd amerických dolárov, pričom leví podiel týchto prostriedkov smeruje do ropného a plynárenského a ťažobného sektora. Európska únia je najväčším investorom v Kazachstane. Slovensko investovalo v Kazachstane približne 21 miliónov amerických dolárov.

Okrem toho vláda prijme systematické opatrenia na zníženie inflácie a zabezpečenie stability národnej meny. Cieľový koridor sú 3-4 percentá do roku 2025. Vláda spolu s Národnou bankou a Národnou komorou podnikateľov Atameken vypracuje súbor opatrení na udržanie inflácie v tomto cieľovom koridore, zníženie závislosti od dovozu a nadmerných intervencií, ako aj opatrenia na využívanie nástrojov menovej politiky.

Prezident zdôraznil, že ekonomický rast úzko súvisí so znižovaním prítomnosti štátu v ekonomike. Keďže proces privatizácie neprebiehal systematicky a transparentne, budú sa urýchlene rozvíjať prístupy k výberu aktív, ktoré sa majú previesť do konkurenčného prostredia. Hlava štátu poverila vládu spolu s Agentúrou na ochranu a rozvoj hospodárskej súťaže, aby zabezpečila úplnú transparentnosť rozhodnutí príslušnej štátnej komisie o privatizácii.

Hlavným zameraním tejto komplexnej práce je rozvoj spracovateľského priemyslu, ktorého podiel na ekonomike krajiny sa, žiaľ, v priebehu rokov výrazne nezvýšil. V dôsledku toho zostáva Kazachstan závislý od dovozu množstva tovaru. V Kazachstane je každoročne deficit platobnej bilancie. Zo zahraničia sa stále dovážajú hotové výrobky z hliníka a medi, ako aj zariadenia potrebné pre strojársky priemysel. Napríklad, do konca roku 2020 presiahol dovoz len v ropnom a plynárenskom, ťažobnom a strojárskom priemysle 4 miliardy dolárov. A mimochodom, toto je jedna z oblastí, o ktoré na Slovensku prejavuje vážny záujem.

Okrem toho prezident poveril novú vládu Kazachstanu, aby vykonala hĺbkovú analýzu všetkých priemyselných odvetví. S prihliadnutím na surovinovú základňu, kompetencie a ekonomickú efektívnosť bola vláda poverená určiť konkurencieschopné sektory. Na základe vykonanej analýzy by sa mali vypracovať konkrétne projekty na prilákanie investorov. Toto je jedna z hlavných úloh novej vlády.

Prezident tiež poveril reštrukturalizovať funkcie a preskúmať činnosti Rozvojovej banky Kazachstanu tak, aby v dohľadnej budúcnosti mali všetky ekonomické subjekty rovnaké príležitosti na poskytovanie úverov a využívanie finančných nástrojov tejto štátnej inštitúcie.

V súčasnosti vláda poskytuje finančnú pomoc a ďalšie opatrenia na podporu podnikov, vrátane dočasného pozastavenia vyplácania úrokov z úverov, platenia správnych pokút a penále.

Cieľom novej hospodárskej politiky vlády je rozvoj plnohodnotného a udržateľného trhového hospodárstva so sociálnou orientáciou. Konkrétny akčný plán v tomto smere na rok 2022 by mala nová vláda predložiť do troch týždňov a schváliť ho začiatkom februára. Diverzifikácia ekonomiky prostredníctvom rozvoja spracovateľského priemyslu, podpora spravodlivej hospodárskej súťaže a „debyrokratizácia“ štátneho aparátu sú základom novej štátnej politiky. Prezident zdôraznil potrebu diverzifikovať hospodárstvo, bez ktorého nie je možné zlepšiť blahobyt občanov a vytvoriť trvalé pracovné miesta.

Roman Vassilenko, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kazašskej republiky v Slovenskej republike