Kazachstan: inflačný cieľ je v rozpätí pásma 4 – 6 %

NUR SULTAN – Na roky 2019 – 2021 je inflačný cieľ stanovený Národnou bankou Kazachstanu ako koridor v rozmedzí od 4 do 6%. Centrálna banka krajiny stavia menovú politiku na princípoch inflačného cielenia,

Cieľom menovej politiky Národnej banky Kazachstanu je udržiavať infláciu v súlade so stanovenými referenčnými hodnotami.
Inflačné cielenie (anglicky inflation targeting)) je režim menovej politiky, ktorého konečným cieľom je cenová stabilita. Centrálna banka prostredníctvom politiky úrokových sadzieb prijíma opatrenia na jej zabezpečenie a nesie verejnú zodpovednosť za výsledky svojej politiky. Autorom myšlienky inflačného cielenia je švédsky ekonóm Knut Wicksell (1850-1926). 
Menová politika predstavuje súbor opatrení zameraných na reguláciu hodnoty peňazí v ekonomike s cieľom zabezpečiť cenovú stabilitu. Dosiahnutie stabilnej miery inflácie v strednodobom horizonte je základným faktorom udržateľného hospodárskeho rastu. Centrálna banka Kazašskej republiky sa systematicky venuje finančnej stabilite.
Finančná stabilita je stav finančného systému, ktorý zaisťuje jeho nepretržité a stabilné fungovanie, podporuje podnikateľskú činnosť reálneho sektoru ekonomiky a v ktorom neexistujú systémové riziká a krízové ​​javy.
Kazašská národná banka nezávisle, ako aj pri interakcii s inými štátnymi orgánmi, vyvíja a vykonáva opatrenia zamerané na zabezpečenie stability finančného systému. Po prvé, pravidelne monitoruje makroekonomické a makrofinančné faktory ovplyvňujúce stabilitu finančného systému. Po druhé, formuje politiku obozretnosti na makroúrovni. Po tretie, poskytuje pôžičky poslednej inštancie spôsobom ustanoveným zákonom. Základom politiky finančnej obozretnosti je tvorba dodatočných rezerv na krytie rizík v dobrých časoch, ktoré sa použijú v čase krízy na pokrytie strát. 
Kvôli vytváraniu politiky finančnej obozretnosti Národná banka Kazachstanu: monitoruje systémové riziká finančného systému; určuje postup klasifikácie finančných inštitúcií ako systémovo dôležitých a vytvára zoznam systémovo dôležitých finančných inštitúcií.
Okrem toho nezávisle alebo spoločne s ostatnými štátnymi orgánmi v rámci svojich právomocí predkladá na zváženie Rade pre finančnú stabilitu Kazašskej republiky opatrenia zamerané na zabezpečenie finančnej stability.  V prípade vzniku alebo hrozby systémovej finančnej krízy, nezávisle alebo spoločne s vládou Kazašskej republiky, ukladá obmedzenie určitých druhov bankových a iných operácií finančných organizácií.
Systémové riziká sú riziká narušenia poskytovania finančných služieb, ktoré majú za následok zhoršenie finančnej situácie celého finančného systému alebo jeho časti a (alebo) narušenie jeho stabilného fungovania. Medzi systémové riziká finančného systému patria aj riziká systémovo dôležitých finančných inštitúcií. Systémovo významné finančné inštitúcie sú finančné inštitúcie, ktorých stabilné fungovanie určuje stabilitu finančného systému ako celku. Národná banka Kazachstanu ich určuje na základe špeciálneho vzorca, ktorý zverejnila 23. decembra 2019.