Katolicizmus: mapa cirkevnej pedofílie v Poľsku

BRATISLAVA – V Poľsku prevádzkujú mapu cirkevnej pedofílie. Poukazuje na rozsiahle rozšírenie amorálneho správanie cirkvených hodnostárov, ale aj obyčajných kňazov. Odkaz na mapu nájdete tu.

Tvorcami mapy sú Agata Diduszko-Zyglewska, ktorá ju zatiaľ priebežne aktualizuje, Joanna Scheuring-Wielgus a dobrovoľníci nadácie Nebojte sa a Ľudia dobrej vôle.

Pedofília – sexuálne násilie na deťoch je na Slovensku trestný čin. Rovnako podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík ako zoofília či nekrofília sú od januára 2020 novým trestným činom.

Mapa cirkevnej pedofílie a sexuálneho násilia v Poľsku bola zverejnená prvýkrát 7. októbra 2018 ako prvý pokus o zobrazenie rozsahu cirkevnej pedofílie v Poľsku. Dočkala sa publikácie v domácich i zahraničných médiách.

Body na mape a príbehy s nimi spojené sú iba čiastočnou ilustráciou celkového rozsahu problému, pretože špecifickosť sexuálnych trestných činov spočíva v tom, že mnohé z nich nie sú nikdy odhalené a zneužívané v detstve. Ak sú obete schopné hovorte o tom vôbec, často potrebujú niekoľko desaťročí a psychologickú podporu, aby mohli nahlas povedať, čo sa im stalo. V prípade sexuálnych trestných činov spáchaných duchovenstvom je tabu ešte silnejšie v dôsledku verejnej moci páchateľov, ktorú im dala katolícka cirkev (ktorá – ako vieme zo správy biskupov z marca 2019 – aj v prípade odhalenie trestného činu v 75% prípadov, neodníma páchateľov spomedzi kňazstva).

Portál zverejňuje nasledovné informácie:

1. prípady ukončené rozsudkom súdu;

2. prípady opísané v médiách (ktoré nikdy neboli predložené súdu, napr. z dôvodu premlčania alebo ktoré ešte stále prebiehajú);

3. obete duchovných (táto kategória je kombinovaná s predchádzajúcimi dvoma – portál označuje obete duchovných popísané v kat. 1 a 2; táto kategória ilustruje skutočnosť, že v prípade sexuálnych delikventov v sutanách má jeden páchateľ často viacero obetí na svedomí)

4. správy obetí – do tejto kategórie umiestňujeme správy ľudí, ktorí svoje príbehy opísali v listoch Nadácii Nebojte sa a požiadali o anonymné umiestnenie na mape v nádeji, že takto nájdu ďalšie obete toho istého páchateľa a získať väčšiu šancu na spravodlivosť (v niektorých prípadoch sa to stalo)

5. ďalšie druhy administratívneho násilia páchaného na deťoch – táto kategória bola pridaná na mapu niekoľko mesiacov po jej zverejnení, keď sa ukázalo, že miestne médiá sú tiež zdrojom mnohých informácií o fyzickom násilí páchanom na deťoch duchovnými (a niektorými z nich). Popísané príbehy majú drastickú povahu – viac v článku „Bili kňaza? Kňazi bili deti častejšie“.V Poľsku je fyzické násilie páchané na deťoch zakázané. Podľa ustanovení Zákona o rodine a poručníctve „osobám vykonávajúcim rodičovské práva a starostlivosti alebo starostlivosti o maloletých je zakázané telesné tresty“ (Zbierka zákonov č. 125, položka 842). Biť deti, t. J. Porušiť ich telesnú integritu, je v Poľsku tiež trestné podľa čl. 207 a čl. 217 Trestného zákona.

6. krytie / presun páchateľov atď. – mediálne informácie – do tejto kategórie zaraďujeme informácie o opomenutí biskupov, arcibiskupov a kardinálov, ktorí previedli páchateľov z farností do farností, odmietli poskytnúť štátnym orgánom informácie / dokumentáciu prípadov, ignorovali / bagatelizovali správy obetí alebo inými spôsobmi chránili páchateľov. Všetky informácie obsiahnuté v tejto kategórii sú známe verejnosti. Vychádzajú zo správy publikovanej vo februári 2019 Agaty Diduszko-Zyglewskej, Joanny Scheuring-Wielgusovej a Anny Frankowskej, zo správy publikovanej v júni 2019 „Gazeta Wyborcza“, z investigatívnych publikácií „OKO.PRESS“ a tiež z mnohých ďalších publikácie na túto tému v národných a regionálnych médiách.