Za odoberanie dôchodkov zaplatíme 0,735 mil. EUR

BRATISLAVA – Podľa odhadu Finanćných novín môžu znížiť dôchodok podľa nového zákona o takzvaných neoprávnených benefitoch približne 7 000 ľuďom. Administratívne náklady na presadenie zákona a na obranu voči nemu budú 0,735 mil. eur.

Ak sa na jedného minie tri hodiny, tak to bude  21 000 hodín.  Cena jednej hodiny pri hrubej mzde 4000 eur je 25 eur. Administratívne náklady budú teda 525 000 eur. Vychádzame z predpokladu, že jedna hodina bude potrebná na jednu osobu v Ústave pamäti národa, jedna hodina v Sociálnej poisťovni a ďalšia hodina na programovanie. Ďalšie spoločenské náklady budú na advokátov. Ak každý bude musieť minúť najmenej dve hodiny na klienta pri najnižšej sadzbe 50 eur na hodinu, tak je to ďalších 210  000  eur. Spolu to teda bude 0,735 mil. eur.

Podľa dôvodovej správy k schválenému zákonu nedošlo na Slovensku, na rozdiel od iných postkomunistických krajín, k vysporiadaniu sa s pretrvávajúcou spoločenskou nespravodlivosťou. Účelom zákona je odobrať bývalým predstaviteľom komunistickej moci a jej aparátu v bezpečnostných zložkách nezaslúžené benefity v bezpečnostných zložkách. Zákon sa má vzťahovať na všetky osoby, ktoré:

 • sa podieľali na riadení a výkone politicky motivovanej represie v období komunizmu,
 • pracovali v inštitúciách a organizáciách s úlohou udržať komunistický režim pri moci,
 • sú pozostalými takýchto osôb a časť ich vdovského alebo vdoveckého dôchodku sa odvíja od zomrelých príbuzných.

Predkladatelia uvádzajú, že dôchodkové zabezpečenie komunistických predstaviteľov je vysoko nadpriemerné a naopak, dôchodky obetí komunistického režimu sú podpriemerné, až nízke. Z toho dôvodu by sa predstaviteľom komunistického režimu do dôchodku nezapočítavalo obdobie rokov, počas ktorého pracovali pre bývalý režim, nakoľko títo mali poberať rôzne privilégiá a benefity ešte počas výkonu služby.

Okrem „dosiahnutia spravodlivosti“ má zákon slúžiť ako varovanie do budúcna, aby nedochádzalo k porušovaniu základných ľudských práv a slobôd za akéhokoľvek režimu. Autori zákona nehovoria o porušovaní základných ľudských práv a slobôd na Slovensku v súčasnosti.

Nové úlohy budú zverené Ústavu pamäti národa, ktorý bude povinný:

 • definovať službu a obdobie služby osôb,
 • zriadiť novú evidenciu osôb, ktoré službu vykonávali.

V evidencii budú osoby vykonávajúce službu ako funkcionári, zamestnanci a príslušníci vymedzených vrcholových orgánov, organizácií a bezpečnostných zložiek komunistického režimu. Presné vymedzenie týchto osôb sa zavádza do nového § 27a zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu, podľa ktorého sa odoberanie benefitov bude vzťahovať na poslancov, členov alebo zamestnancov:

 • Zboru povereníkov,
 • vlády Československej republiky alebo vlády Československej socialistickej republiky,
 • vlády Slovenskej socialistickej republiky,
 • Národného zhromaždenia alebo Federálneho zhromaždenia,
 • Slovenskej národnej rady (do 11. januára 1990),
 • Ústredného výboru Komunistickej strany Československa alebo Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska,
 • ministerstva vnútra, Ministerstva národnej bezpečnosti, Ministerstva národnej obrany alebo Zboru národnej bezpečnosti zodpovedným za riadenie útvarov Zboru národnej bezpečnosti zložky Štátnej bezpečnosti, Spravodajskej správy Generálneho štábu Československej ľudovej armády alebo Pohraničnej stráže,
 • Zboru národnej bezpečnosti zaradeným v zložke Štátnej bezpečnosti, príslušníkom Spravodajskej správy Generálneho štábu Československej ľudovej armády alebo príslušníkom spravodajských útvarov Pohraničnej stráže,
 • právnych predchodcov orgánov a organizácii uvedených v predošlých dvoch bodoch.

Odôvodnením stanovenia uvedeného rozsahu funkcii je, že tieto umožnili komunistickému režimu zasahovať do života občanov neospravedlniteľnými zásahmi. Zákon sa však nevzťahuje napr. na sudcov alebo prokurátorov vo funkcii za minulého režimu.

ÚPN na základe získanej evidencie vydá doklad o potvrdení obdobia služby, ktorý bude slúžiť ako podklad pre Sociálnu poisťovňu pri rozhodovaní o novom určení starobného, resp. vdovského / vdoveckého dôchodku, v ktorom sa vylúči obdobie výkonu služby v komunistickom režime.