Jednota obyvateľov, pokračovanie reforiem

NUR SULTAN – Prezident Kazašskej republiky Kassym-Žomarta Tokajev  predniesol dnes 1. 9. 2021 “Poslanie hlavy  obyvateľom Kazachstanu”.

Dňa 30. augusta 2021 bol v Kazachstane štátny sviatok, Deň ústavy. Tu sú hlavné myšlienky poslania:

I. HOSPODÁRSKY ROZVOJ V POST-PANDEMICKOM OBDOBÍ

Najväčšia ekonomika v Strednej Ázii v súčasnosti zažíva dôsledky pandémie. Napriek ťažkostiam náš kurz dôsledne implementujeme. Aby sme určili strednodobú hospodársku politiku a systematizovali štátne iniciatívy, prijali sme Národný rozvojový plán do roku 2025 a prešli na nový systém štátneho plánovania. Národné projekty budú schválené. Našim strategickým cieľom je posilniť našu vedúcu úlohu v Strednej Ázii a posilniť našu pozíciu v globálnej ekonomike. Na ďalšie pritiahnutie priamych investícií bol zavedený nový nástroj – Dohoda o strategických investíciách.

Hipodrom v stredisku Karavan Saraj v meste Turkistan.

II. ZLEPŠENIE ÚČINNOSTI SYSTÉMU ZDRAVOTNÍCTVA

„Zdravie je hlavné bohatstvo,“ hovorí naše príslovie. Koronavírus sa stal vážnou výzvou pre systém zdravotnej starostlivosti. Epidémia, ktorá zachvátila svet, neustupuje. Každý deň ochorejú tisíce našich spoluobčanov, mnohí zomrú. Od prvých dní pandémie sme podnikli okamžité opatrenia na kontrolu šírenia infekcie. Kazachstan je jednou z prvých krajín, ktoré vydali vlastnú očkovaciu látku proti koronavírusu. Nemáme žiadne pochybnosti o účinnosti a bezpečnosti nášho lieku QazVac, o ktorý už prejavujú záujem iné krajiny. Máme dostatočnú zásobu vakcín, Kazachstanci majú možnosť vybrať si – veľa štátov si to nemôže dovoliť. Hromadné očkovanie v krajine pokračuje, ale jej odporcovia sú v spoločnosti stále prítomní. Odmietajú nielen očkovanie, ale aj naliehanie obyvateľstva na to. Mnohí podľahli ich vplyvu a boli dezorientovaní.

Minerálna voda pre hrobe svätca.

III. KVALITNÉ VZDELANIE

Od januára tohto roku sa plat učiteľov zvýšil o 25%. V priebehu nasledujúcich troch rokov na tieto účely dodatočne vyčleníme 1,2 bilióna tenge (1 EUR je približne 500 tenge). Prijaté opatrenia prinášajú ovocie – priemerné skóre uchádzačov o pedagogické špecializácie prudko vzrástlo. Budeme pokračovať v našej politike podpory učiteľov. V kontexte globálnych zmien je zároveň veľmi pravdepodobné, že získané znalosti budú zastarané skôr, ako absolvent vstúpi na trh práce. Príslušné ministerstvo preto stojí pred naliehavou úlohou prispôsobiť učebné plány novým skutočnostiam. Výsledky dištančného vzdelávania počas pandémie naznačujú nedostatočnú efektívnosť národných telekomunikačných sietí. To viedlo k vzniku veľkého počtu študentov, ktorí nemajú základné, elementárne znalosti. Nastal ďalší problém, dalo by sa povedať, nešťastie – deti odchádzajú zo školy, pretože nevidia potrebu.

Neďaleko zaniknutého mesta Ortar.

IV. ZLEPŠENIE REGIONÁLNEJ POLITIKY

Hlavnou zásadou „počujúceho štátu“ je, že štátny aparát by mal pracovať v záujme občanov. Týka sa to predovšetkým miestnych orgánov. Sú to akymáty (orgány samosprávy), ktoré sú vyzývané, aby komunikovali s občanmi a urýchlene riešili ich problémy. To sa však často nestáva. Vrcholový manažment musí z času na čas opravovať rozhodnutia prijaté v regiónoch alebo ich dokonca rozhodovať. Akymovia rôznych úrovní nie sú vždy schopní silných nezávislých krokov, pracujú s okom v centre. Je to do značnej miery spôsobené skutočnosťou, že súčasná úroveň zodpovednosti akymov voči občanom je nedostatočná. Posúdenie ich aktivít prakticky nezávisí od názoru samotných obyvateľov regiónov. Preto je potrebné optimalizovať mechanizmus hodnotenia práce akymov na všetkých úrovniach. Nezávislé prieskumy verejnej mienky by mali byť dôležitým bodom. Podávajú objektívny obraz o skutočnom postoji obyvateľstva ku kvalite práce úradov. Hlasy občanov sú vypočuté priamo prostredníctvom prieskumov verejnej mienky, nie prostredníctvom oficiálnych správ.

Stredisko Karavan Saraj v meste Turkistan.

V. FORMOVANIE EFEKTÍVNEHO EKOSYSTÉMU NA TRHU PRÁCE

Pandémia priniesla výraznú transformáciu trhu práce. V prvom rade ide o rýchly rozvoj formátu vzdialenej práce. Nový trend naberá na obrátkach so vznikom mnohých nových profesií, automatizácie a digitalizácie väčšiny procesov. V takýchto realitách môže byť osobná konkurencieschopnosť zaistená iba opakovaným preškolením a zvládnutím nových profesií. Preto je potrebný zákon „o odbornej kvalifikácii“. Mala by upravovať otázky uznávania kvalifikácií, stimulovať zamestnancov k zlepšovaniu ich kompetencií. Celková digitalizácia viedla k novým formám zamestnania založeným na internetových platformách. Pozoruhodnými príkladmi sú taxikári, kuriéri a ďalší. Táto oblasť potrebuje vládnu pomoc v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia, dôchodkov a daní. Migračné procesy majú tiež veľký vplyv na náš trh práce. Kazachstan je druhou krajinou SNŠ, pokiaľ ide o počet prijatých pracovných migrantov. Potrebujeme správne riešenia problémov v tejto oblasti. Vláda bude musieť vypracovať nový koncept migračnej politiky. Mal by tiež odrážať mechanizmy ochrany práv našich občanov pracujúcich v zahraničí.

 

Obchodné centrum a stredisko oddychu Karavan Saraj v meste Turkistan.

VI. POLITICKÁ MODERNIZÁCIA A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV

Fázová politická modernizácia je jednou z hlavných úloh strategického kurzu nášho štátu. Za posledné dva roky sa nám v tejto oblasti podarilo uskutočniť niekoľko vážnych transformácií. Bol prijatý nový zákon, ktorý zakotvil zásadu oznamovania zhromaždení; prahová hodnota prechodu strán do Mažilisu sa znížila na 5%; do hlasovacích lístkov bol pridaný stĺpec „proti všetkým“. Tieto a ďalšie kroky našli aktívnu podporu v spoločnosti. Posilňujú náš vektor trvalo udržateľného demokratického rozvoja, kvalitatívne menia politický systém a podporujú širšie zapojenie občanov do vlády. Nie je však možné zastaviť sa nad tým, čo sa dosiahlo. Našim cieľom je ďalej zlepšovať efektivitu štátu, transparentnosť a konkurencieschopnosť politického procesu. Politické reformy preto budú pokračovať.

 

Trón kazašských chánov.

VII. KONSOLIDÁCIA AKO HLAVNÝ FAKTOR PRE ĎALŠÍ POKROK

Kazachstan vstupuje do úplne novej éry, ktorá prináša zásadné zmeny vo všetkých sférach života. V kontexte globálnej nestability a množstva nových výziev musíme posilniť svoje hodnoty a vytvoriť si jasný obraz budúcnosti. Náš hlavný princíp „jednoty v rozmanitosti“ je neotrasiteľný. Preto harmonický rozvoj medzietnických vzťahov vždy bol a bude jedným z hlavných smerov štátnej politiky Kazachstanu. A nejde len o rétoriku, tento prístup podporuje absolútna väčšina Kazachstancov. Pre našich občanov je súhlas, tolerancia životom samotným, živou realitou, podmienenou vzájomným prienikom kultúr a jazykov. Podľa ústavy sme jeden národ a v tom je naša bezpodmienečná sila. Aj keď budeme podporovať názorový pluralizmus, zároveň budeme striktne potláčať akékoľvek formy radikalizmu, nedovolíme zasahovať do našej štátnej suverenity a územnej celistvosti.

Prezident Kassym-Žomart Tokajev navrhuje nasledovné opatrenia:

  1. Zvýšenie minimálnej mzdy na 60 000 tenge. To je 1 20 EUR.
  2. Vláda vypracuje opatrenia stimulujúce zvyšovanie miezd zamestnávateľmi.
  3. Zjednotenie odvodov a daní do jednej platby a zníženie celkovej záťaže z 34 % na 25 %.
  4. Zvyšovanie miezd civilných zamestnancov štátnej správy od roku 2022 do roku 2025 o 20 % ročne.
  5. Program výstavby bytov, vďaka ktorému bude bývanie dostupnejšie

Súdržnosť národa je hlavným faktorom úspechu našej krajiny. Keď sme jedným, sme neporaziteľní. Nie nadarmo sa hovorí: „Kde je zhoda, tam je šťastie“. Naša sila spočíva v jednote! Spoločne budeme pracovať pre dobro našej krajiny! Nech je naša posvätná vlasť večná! Povedal na záver prezident Kazachstanu.

Posvätný kotol.